Sayı : 39
ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERDE DİNDARLIĞI ETKİLEYEN BAZIFAKTÖRLER
SOME FACTORS THAT AFFECT RELIGIOSITY IN UNIVERSITY STUDENTS
Nurten KİMTER

6 3

.Bu araştırmanın temel amacı üniversitesi öğrencilerinin dinsel yaşantı biçimlerini (dindarlık boyutları: inanç, ibadet, etki) bazı sosyo- kültürel ve demografik değişkenler açısından incelemektir. Bu bağlamda araştırma evrenini Bursa Uludağ Üniversitesi ve Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise söz konusu üniversitelerin değişik fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören 632 kız ve erkek öğrenci teşkil etmektedir. Örneklem tarama yöntemi ve anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada veri toplama aracı olarak “kişisel bilgi formu” ve “dindarlık ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, üniversiteli öğrencilerin fakültelerine, cinsiyetlerine, gelir durumlarına, annelerinin eğitim durumlarına, din eğitimi alıp-almama durumlarına, din eğitimi aldıkları yere ve ailelerinin dindarlık düzeylerine göre dindarlık boyutlarındaki ortalamalarında anlamlılık düzeyinde farklılaşmalar ve ilişkiler (korelasyonlar) olduğu gözlenmiştir. Buna karşılık söz konusu öğrencilerin sınıflarına, yaşlarına ve babalarının eğitim düzeylerine göre dinî inanç, dinî ibadet ve dinî etki boyutlarındaki puan ortalamalarında anlamlılık düzeyinde farklılaşmalar ve babanın eğitim durumu hariç anlamlılık düzeyinde ilişkiler (korelasyon) olmadığı gözlenmiştir
The main purpose of the present study is to examine the religious lifestyles (religiosity dimensions: faith, religious prayer, influence) of university students in terms of some sociocultural and demographic variables. In this context the population of the study is constituted by the students attending to the Bursa Uludag University and Canakkale Onsekiz Mart University, while the sample was constituted by a total of 632 female and male students attending to the various faculties and departments of these two universities. In the study that was carried out with sample scanning method and questionnaire technique, a "personal information form" and the "religiosity scale" were used as the data collection tools. In consequence of the study it is determined that there were significant levels of differences and relations (correlations) in university students' religiosity dimension averages according to the faculties they attend to, their genders, income levels, educational levels of their mothers, whether or not they received religious education, the place they received religious education and the religiosity levels of their families. On the other hand it was determined that no significant differences and relations (correlations) exist in the point averages the students scored in the religious faith, religious prayer and religious influence dimensions on the basis of the students' classes, ages and their fathers' educational background. But only it is determined that there was a significant level of relation (correlation) in university students' religiosity dimension averages according to educational levels of their fathers.
Anahtar Kelimeler: Dindarlık, sosyo-kültürel ve demografik değişkenler
Anahtar Kelimeler: socio-cultural and demographic variables

Kaynakça

Nurten KİMTER