Yıl 2011, Cilt: 11 Sayı : 21 Sayfalar 119 - 138 2011-06-01
DEVLET HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN İŞ TATMİNLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR AMPİRİK ÇALIŞMA: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ
Enver AYDOĞAN,Aslı KÖSE,Gökçen ŞENEL
18 261

Öz trenHastaneler etkin bir yönetimle hizmetlerini daha nitelikli sunabilirler. Hastanenin amaçlarına ulaşabilmesi için eldeki insan gücü kaynağı ve maddi kaynakları uygun şekilde kullanabilmesi önemlidir. Özellikle hastanelerde örgütsel amaçlara ulaşmada insan kaynaklarının işten sağladığı tatmin çok önemlidir. İnsan kaynaklarının en önemlileri arasında hastane yöneticileri ön plana çıkmaktadır. Hastane yöneticileri işlerinden tatmin oldukları sürece başarılı olabilir ve sağlık kurumlarının amaçlarını gerçekleştirmeye daha fazla odaklanabilir. Bu çalışmanın amacı Trabzon ilindeki hastane yöneticilerinin iş tatmin düzeylerini saptamak ve olası ilişkili faktörlerin iş tatminine etkilerini değerlendirmektir. Araştırma, Trabzon ilinde hizmet veren toplam 15 kamu hastanesinde çalışan toplam 130 üst düzey yönetici ile anket yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Üst düzey yönetici hastanede çalışan Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Başhemşire, Başhemşire Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı olarak tanımlanmıştır. Araştırmada 130 yöneticiye Minnesota Tatmin Anketi uygulanmıştır. Evrenin %10’u Başhekim (13 kişi), %26,2’si Başhekim Yardımcısı (34 kişi), % 29,2’si Hastane Müdür Yardımcısı (38 kişi), %11,5’i Başhemşire (15 kişi) , %11,5’i Başhemşire Yardımcısı (15 kişi), %11,5’i Hastane Müdürü (15 kişi) dür.The hospitals present their services more quality with effective administration. The hospitals can use their human resources and physical resources properly for to attain its objectives. Especially the human resources’s job satisfaction is very important at the hospitals for to attain its objectives. The hospital administrators are the most important of this human resources. The hospital administrators can be succesful during getting satisfaction from their works and they perform the medical establishment’s aims up to the mark.The aim of the study is to determine job satisfaction and is to evaluate the effects of factors that are probably related to job satisfaction in hospital administrators in the Trabzon. The study was made with 130 top-level managers in total who are employed in totally 15 public hospitals serving in the City of Trabzon. Chief Physicians, Assistant Chief Physicians, Chief Nurses, Assistant Chief Nurses, Hospital Director, Hospital Vice-Directors who are employed in the hospitals have been defined as top-level managers. In study Minnesota Satisfaction Questionnaire was carried out on 130 administrators.%10 of the population is composed of Chief Physicans (13 people), %26,2 Assistant Chief Physicians (34 people),%29,2 Hospitals Vice Directors (38 people) , %11,5 Chief Nurses (15 people), Assistant Chief Nurses (15 people), Hospital Director (15 people).

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2011


Makalenin Yazarları
Enver AYDOĞAN
Aslı KÖSE
Gökçen ŞENEL