Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 17 Sayfalar 407 - 438 2009-06-01
EĞİTİM DÜZEYİNİN MEDYA KULLANIMINA ETKİSİ: GAZETE VE TELEVİZYON KARŞILAŞTIRMASI
Enderhan KARAKOÇ,Ümit ARKLAN
31 261

Öz trenKişilerin sahip olduğu eğitim düzeyi, birçok konuda olduğu gibi medya kullanımında da başat bir etkendir. Kitle iletişim araçlarının vermiş olduğu iletiler, bireyler tarafından anlamlandırılma süreçlerinde, onların almış olduğu eğitimin etkisinde çözümlenir. Kişilerin bu anlamda en fazla yararlandığı araçların başında televizyon ve gazete geldiğinden, bu araçların tercihinde eğitim düzeyinin belirleyici rolü daha da belirginleşmektedir. Gazete, televizyon kadar geniş bir kurgusal bütünlemeyle ileti gönderemez ve yazıya mahkûmdur. Televizyon ise sahip olduğu görsellik avantajını kullanarak çok fazla çabayı gerekli kılmadan toplumun tüm kesimlerine hitap edebilir. Bu da eğitim düzeyi anlamında gazete ve televizyon kullanımını farklılaştırmaktadır. Bu farklılaşmayı ortaya koymak amacıyla Konya örnekleminde gerçekleştirilen araştırma sonuçları da göstermektedir ki, eğitim düzeyi medya kullanımında önemli bir etkendir. Eğitim düzeyinin medya kullanımı üzerindeki etkisi gazete kullanımında pozitif yönde iken televizyon kullanımında negatif bir yöndedir. Ayrıca, gazetede ilgilenilen konu başlıkları eğitim düzeyi açısından anlamlı bir farklılaşma göstermezken, televizyonda izlenen program türlerinin tümü eğitim düzeyi açısından anlamlı bir farklılaşma sergilemektedir. Bu da televizyonun hedef kitlesiyle gazetenin hedef kitlesinin birbirinden eğitim düzeyi anlamında bir farklılaşma içerisinde olduğunun göstergesidir.As in many areas, the level of education of individuals is a dominant factor in media use. The messages that are emitted through the mass media are analyzed in the interpretation process under the influence of the education that individuals have received. Since the most used means in this context are television and newspaper, the choosing process of these media makes the determining role of the level of education evident. The newspaper can not emit messages by a fictional integration as wide as television and is contingent to the text. By using the advantage of visuality, television can address all sections of the society easily. This constitutes a distinction between newspaper and television usage in the context of the educational level. This study has been conducted to demonstrate this distinction on the sample of Konya and is showing that the level of education is an important factor in media usage. The influence of educational level on media usage is a positive one with newspapers while there is a negative influence with television. Also the topics of reader interest do not show a meaningful difference by level of education with newspapers, while all television programs of interest show a meaningful difference. This indicates that television audience and newspaper audience differ meaningfully from each other in means of level of education.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Enderhan KARAKOÇ
Ümit ARKLAN