Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü1
Görüntülenme :
731
DOI :
Özet Türkçe :

Amaç: Bu araştırmanın temel amacı; yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarılar arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Yöntem: Bu araştırmanın evreni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki İlköğretim okullarıdır. Araştırmanın örneklemi seçkisiz olarak belirlenen beş ilköğretim okulunun birinci kademesinde, beş yıl boyunca aynı öğretmen tarafından okutulan 389 beşinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır.Araştırmada Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeği ile Williams Yaratıcılık Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar: Öğretmenlerin öğrencilere yönelik demokratik davranışlar sergilemesi onların yaratıcıklarının gelişimine destek olmaktadır. Öğrencilerin yaratıcılıkları ile akademik başarıları arasında düşük ama anlamlı ilişkiler mevcuttur. Tartışma: Eğitim ortamında zihinsel olarak üst düzeyde bulunan bireyler pekiştirilmekte ancak yaratıcılık göz ardı edilmektedir. Kalkınma ve gelişmenin sağlanabilmesi, toplumlarda yaratıcılık yeteneği yüksek olan bireylerle mümkün olacaktır. Yaratıcılık yeteneğinin gelişimine etki eden bir çok faktör bulunmaktadır. Bu araştırma da görüldüğü gibi öğretmenlerin öğrencilere olan yaklaşımı onların yaratıcılıklarını etkilemektedir.

Özet İngilizce :

Objective: The main aim of this research is to put forward the relationships between creativity, teacher behaviours, and academic success. Method: The range of this research is the primary schools within Diyarbakir Metropolitan Municipality borders. Sampling of the research is composed of 389 students of 5th grade, who were taught by the same teacher for five years in the first stage of five primary schools which were chosen randomly. In this research Perceived Teacher Behaviours Scale and Williams Creativity Assessment Packet have been used. Results: Democratic behaviours of teachers towards students support their development of creativity. There are low but meaningful relationships between the creativity of the students and their academic success. Discussion: In education, the individuals of high level are reinforced but creativity is not considered. The development and improvement will be possible with individuals who have high creativity skills in societies. There are many factors affecting the development of creativity skill. As it is seen in this research, the approach of the teachers towards the students are affecting their creativity.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :