Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi gelirlerini etkileyen ekonomik ve sosyal faktörler

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
826
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı vergi gelir performansı üzerinde etkili olan ekonomik ve sosyal değişkenleri tanımak ve bu değişkenlerin vergi gelirleri üzerinde ne düzeyde etkili olduğunu belirlemektir. Ekonomik değişkenlerden bazıları, enflasyon oranı, ekonomik büyüme oranı, kişi başına düşen gelir, adil gelir dağılımı, üretimin sektörel kompozisyonu, ülkenin dışa açıklık derecesi, dış yardımların payı ve niteliği, toplam borç düzeyi, kayıt dışının ekonominin boyutları, gayri safi hasıla içinde tarımın payı ve vergi oranlarıdır. Vergi gelirleri üzerinde etkili olan diğer değişkenler ise nüfus yoğunluğu, rüşvet, yozlaşma, ekonomik ve siyasal istikrar, ekonomik ve sosyal yapının kurumsallaşma düzeyi, küreselleşme ve vergi rekabeti, dolaysız ve dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payları biçiminde özetlenebilir. Toplumsal vergi ahlakı ve vergi uyumu da sosyal değişkenler içinde sayılabilir. Ekonominin vergi gelir performansı bu değişkenler tarafından şekillendirilirken, toplam vergi gelirleri düzeyi de bir yandan kamu kesimini genel ekonomik yapı içindeki büyüklüğünü belirlemekte öte yandan ise dolaylı biçimde de olsa söz konusu değişkenler üzerinde etkili olmaktadır. Diğer bir ifadeyle ilgili değişkenler ile vergi gelirleri arasındaki korelasyon karşılık bir etkileşim içinde gerçekleşmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to find out economic and social variables and to examine the effects of economic and social variables on the tax revenue performance. Some of the economic variables are the inflation rates, economic growth rate, per capita GDP, equitable revenue sharing, the sectoral dispersion of the total production, the degree of the trade openness, the quality and share of the foreign aid, the level of the aggregate debt, the level of the undergraduate economy, agriculture share in GDP and tax rates. Other factors include the population density, corruption, political and economical stability, the institutionalizing level of economic and social structure, globalization and tax competition, share of direct and indirect taxes etc. Some of the social variables are the social ethical attitudes on tax and the level of the tax compliance. The tax revenue performance of economy is taken form by these variables. However tax revenues take form the size of public sector in general economy. In other words also tax revenues effect on indirectly economic and social variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :