Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin üniversite yaşam kalitesi ve fakülte kültürüne ilişkin algıları

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin fakülte kültürü ve üniversite yaşam kalitesine ilişkin algıları ile fakülte kültürüne ve üniversite yaşam kalitesine ilişkin algıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın verileri 2007-2008 eğitim öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencilerinden elde edilmiştir. (N=460). Verilerin analizinde yüzde, frekans, ortalama ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin fakülte kültürüne ilişkin algılarının olumlu olduğu, üniversite yaşam kalitesi açısından en kaliteli olarak algıladıkları boyutun “Karara Katılım” boyutu olduğu, en düşük düzeyde algıladıkları boyutun ise “Gelecek” boyutu olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin fakülte kültürü ve üniversite yaşam kalitesi alt boyutlarına yönelik görüşleri arasındaki ilişkilere yönelik bulgulara göre “Fakülte kültürü” ile “Öğretim elemanı-öğrenci iletişimi” “Kimlik ve “Gelecek” alt boyutları arasında orta düzeyde, pozitif yönde, anlamlı; “Fakülte kültürü” ile “Karara katılım” ve “Sınıf ortamı” alt boyutları arasında düşük düzeyde, pozitif yönde, anlamlı ilişkiler saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the perception about faculty culture and the quality of university life by determining the relationship between the Faculty of Education students’ perception of faculty culture and the quality of life. The data of the study were gained from students studying at 4th classes at the Education Faculty of Abant Izzet Baysal University (N=460). In the analysis of the data, percentages, frequency, mean and Pearson Product Moment Correlation Coefficient were used. In the study, the students’ perception about faculty culture is positive; they thought that the dimension “participating the decision” was the most qualified of all; the dimension “Future” was the least comprehended dimension by the students. According to the data about the relationship between the students’ opinions about faculty culture and the quality of university life, a moderate, positive, meaningful relationship was found between the sub-dimensions “Faculty Culture”, “Communication among the teachers and the students”, “Identity” and “Future” and a low rank, positive, meaningful relationship was determined between the sub-dimensions “Faculty Culture” and “sharing the decision”, “Classroom Atmosphere”.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :