Cilt: 10 Sayı : 20
d
ÖRGÜTİÇİ ÇATIŞMALARIN YÖNETİM SÜRECİ: OTEL İŞLETMELERİ AÇISINDAN KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
Cafer TOPALOĞLU

1.4K 129

Öz trenÇatışma kavramı, çok sayıda ve farklı örgütsel davranışları kapsayan bir süreçtir. Otel işletmesi içerisinde yaşanan huzursuzluklar, gerginlikler, karasızlıklar, açık veya gizli karşı koymalar, bunlara yol açan etmenler ve bunlardan etkilenen bireylerin tutum ve davranışları çatışma kavramı ile açıklanmaktadır. Çatışmalar, yönetilebilme durumuna göre işlevsel yani işletme için yararlı ya da işlevsel olmayan yani işletme içi zararlı sonuçlar ortaya koyar. Bu durum, çatışmaların yönetiminin beceri gerektirdiğini göstermektedir. Ayrıca günümüzde, çatışmaların otelin işgücü verimliliğini ve örgütsel performansını arttırmada yapıcı bir şekilde kullanılabileceği ve çatışmaların sadece azaltılmasının ve çözümlenmesinin yeterli olmadığı; gerektiğinde teşvik edilmesi gerektiği görüşleri ön plana çıkmış ve çatışmaların çözümü yerine çatışmaların yönetimi önem kazanmıştır. Bu çalışmada otel yöneticilerinin işletme içerisinde yaşanan çatışmalara karşı nasıl bir yaklaşım içersinde olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Otel yöneticileri işletme içerisinde yaşanan çatışmaları öncelikle teşhis ederek gerektiğinde çatışmaları teşvik edici gerektiğinde ise azaltıcı önlemleri alarak müdahale etmek durumundadır.The concept of conflict is a process including diverse organizational behaviours. The discomforts, tensenesses, hesitations, open or secret counteractions lived in hotel enterprises, the factors causing them and manners and behaviours of the individuals affected from them are explained with the concept of conflict. The conflicts, according to manageability, bring up functional-useful for the enterprise- and nonfonctional-useless for the enterprise- results. This situation shows that conflict management requires ability. Meanwhile, that the conflicts can be used in raising workforce productivity and organizational performance and the conflicts should be promoted when required have come into prominence nowadays and conflict management instead of solving it has gained importance. In this study, that what kind of access the hotel managers should be in towards the conflicts lived in enterprise has been focused. The hotel managers have to intervene the conflicts lived in enterprise either by promoting or by diminishing them after diagnosis.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça