ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ UYGULAMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Meslek liseleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çeşitli branşlarda uygulamalı eğitim hizmeti veren ve özellikle meslek yüksekokullarına kalifiye öğrenci yetiştiren okullardır. Ortaokuldan sonra çeşitli sınavlara girilerek kazanılan meslek liselerinin temel amacı hem yükseköğretime öğrenci hazırlamak hem de kalifiye eleman yetiştirerek kamu ve özel sektörde duyulan eleman ihtiyacını karşılamaya çalışmaktır. Bu araştırmanın amacı; ortaöğretimde okuyan öğrencilerin mesleki uygulamaya yönelik görüş ve düşüncelerini cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü demografik değişkenlerini de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 öğretim yılında Adana il merkezindeki devlete bağlı ortaöğretim okullarında okuyan 331 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden biri olan Genel Tarama Modeli kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ve 20 maddeden oluşan Mesleki Uygulama Anketinin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve Cronbachs Alpha iç güvenirlik katsayısı 0,75 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre meslek liselerinde okuyan öğrenciler arasında mesleki uygulamaya ilişkin olarak cinsiyete ve sınıf düzeyine bağlı olarak öğrenciler arasında anlamlı bir ilişki bulunamazken, okunulan bölüm bazında farklı bölümlerde okuyan öğrenciler arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada mesleki uygulamanın öğrencilerin bilgilerini tazelemelerine ve yeni bilgi edinmelerine yardımcı olduğu fakat iletişim kurma konusunda öğrencileri pek fazla etkilemediği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

A Study on the Views of Secondary School Students Toward Professional Practice

Vocational high schools are schools that provide practical training in various branches depending on the Ministry of Education, and train qualified students especially for schools to work transition. The main objective of vocational high schools that is got accepted in to them by taking various exams after secondary school is to train students for higher education and try to satisfy the need for personnel in public and private sector by training qualified personnels. The aim of this study is to try to determine secondary education students views and opinions about Professional practice by taking variables of gender, class level and type of school demographic in to consideration. Research sample consists of 311 students that study in secondary public schools in city center of Adana in 2014-2015 school year. In the study, General Scanning Model which is one of the descriptive survey models was applied. Validity and reliability of Survey of Professional Practice which is used in the study and consist of 20 points were tested and Cronbachs Alpha internal reliability coefficient was calculated as 0.75. According to the results of the study, while there is no significant relationship between the students in vocational high schools concerning Professional practice, gender and class level, significant relationship between the students studying in different departments on the basis of department was determined. Also, in the study, it was concluded that professional practice helps renew the students information and obtain new information, but professional practice doesnt influence much about communication.