Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmen adaylarına göre derslerde karşılaşılan başlıca dinleme engelleri

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; Türkçe öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin derslerde karşılaştıkları başlıca dinleme engellerine ilişkin görüşlerini belirlemek ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik öneriler ortaya koymaktır. Veri toplama aracı olarak anketten yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemi üç eğitim fakültesine bağlı Türkçe öğretmenliği bölümünde okuyan 195 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri frekans, yüzde ve ki kare testi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Öğrencilerin; anlatım süresinin uzun olmasını, dersin hedefleri hakkında yeterince bilgilendirilmemelerini, konuya ilgi duymamayı, dinleme esnasında kişisel sorunların zihinlerini meşgul etmesini, derse etkin bir şekilde katılmalarını sağlayacak ortamın yaratılmamasını, anlatılanların pek çoğunun gelecekte kullanılmayacak bilgilerden oluşmasını başlıca dinleme engelleri olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Araştırmada ayrıca, bazı dinleme engellerinden kızların erkekler göre daha az etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre başlıca şu önerilerde bulunulmuştur: Öğretim elemanları dinleme konusunda hizmet içi eğitimden geçirilmelidir. Öğrenciler; dersin başında hedeflerden haberdar edilmeli, dinleme öncesi konuyla ilgili görüşme, kaynak tarama vb yollarla ön bilgiler edinmelerinin sağlanmalıdır. Anlamadıkları noktalar ile ilgili soru sormaları için cesaretlendirecek ortamlar yaratılmalı ve dinleme bakımından öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar dikkate alınarak anlatımın sürdürülmelidir.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to determine listening barriers encountered in the lectures by the students studying at the Turkish language teaching department and make suggestions to improve their listening skills. A questionnaire was used to collect data. Sampling consisted of 195 Turkish language student teachers from three separate educational faculties. The analysis of data was carried out by using frequency and percentage techniques and Chi-square test. It was understood from students’ answers that the factors such as students’ having inadequate knowledge on the aims, lack of interest, being preoccupied with personal problems, listening lecturers without participating and believing in no practical usage of lessons affected students’ listening process adversely. Another important data obtained in the study showed that females were less affected from some of the listening barriers than males. Based on the above results, the following suggestions were made: Lecturers should take in-service training, students should be informed of the aims at the beginning of the lesson by lecturers, students should do some research on the topic of the lesson prior to lessons, lecturers should encourage students to ask questions and should take students’ individual differences into consideration regarding listening.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :