Sayı : 54
GÖRSEL SUNU UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMUN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF VISUAL PRESENTATION PRACTICES ATTITUDE
Hatice KADIOĞLU ATEŞ

10 4

Bu araştırmada, ilkokul 4. Sınıf sosyal bilgiler dersinde projeye dayalı öğrenme yönteminin kullanımının öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumuna etkisi saptanmaktadır. Araştırma, İstanbul ili, Esenler İlçesi Engin Can Güre İlkokulunda öğrenim gören 44ü deney, 44ü kontrol grubunda olmak üzere 88 tane 4. sınıf öğrencisi ile 2006-2007 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem süresince gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda sosyal bilgiler dersi, projeye dayalı öğrenme yöntemiyle işlenirken kontrol grubunda geleneksel öğretimle işlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumu ölçmek amacıyla Görsel Sunu Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırma, yarı deneme modellerinden eşitlenmemiş kontrol gruplu modele göre desenlenmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 12.0 paket programı kullanılarak veriler üzerinde ki kare ve t testi yapılmış, tek yönlü 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Araştırmanın başlıca bulguları aşağıda verilmiştir: 1. İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersi İnsanlar ve Yönetim ile Uzaktaki Arkadaşlarım ünitelerinde projeye dayalı öğrenme yönteminin kullanımının öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumunu olumlu yönde arttırdığı saptanmıştır (p.05). 3. Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi sahip olunan kardeş sayısına göre farklılaşmamaktadır (p>.05). 4. Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi anne eğitim durumuna göre farklılaşmamaktadır (p>.05). 5. Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi baba eğitim durumuna göre farklılaşmamaktadır
In this research, the effect of Project-based learning approach at the forth class social science on the attitude of visual presentation practices and is searched. The research is done forth year pupils in the primary school at 2006-2007 academic year with 44 pupils from 4-B as experimental group and 44 pupils from 4-A as control group from Engin Can Primary School in Istanbul, Esenler. While the experimental group courses were taught by Project-based learning apporach, the control group courses were taught by the traditional teaching method. In the research, Visual Presentation Attitude Scales for the pupils visual presentation practices attitude was used to gather data. Also Personel Knowledge Form is used to know pupils sexuality, mother-father education level, number of brother and sister. This research was formed as non equalized control model from semi-experimental models. Chi-square, frequency and t-test were applied on data, and they were analyzed by using SPSS 12.0. Research findings are explained below: 1. There is a meaningful difference for visual presentation attitude in favour of the experiment group between the experimental group whom were taught by Project-based learning and the control group whom were taught by the traditional teaching method (p.05). 3. The effect of Project-based learning on visual presentation practice attitude is not differentiated by the number of brother and sister (p>.05). 4. The effect of Project-based learning on visual presentation practice attitude is not differentiated by the level of mother education (p>.05). 5. The effect of Project-based learning on visual presentation practice attitude is not differentiated by the level of father education
Anahtar Kelimeler: Projeye Dayalı Öğrenme Yöntemi, Görsel Sunu Uygulamaları, Tutum, Sosyal BilgilerDersi, İlkokul.
Anahtar Kelimeler: Project-Based Learning Apporach, Visual Presantation Practices, Attitude, Social Science, PrimarySchool.

Kaynakça

Hatice KADIOĞLU ATEŞ