Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turistlerin kişisel değişkenlerinin güvenlik algılamalarındaki rolü

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
564
DOI :
Özet Türkçe :

Güvenli bir tatil anlayıĢı turizmin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Turistlerin tatil yeri seçiminde ilk olarak aradıkları özelliklerden biri tatil yerinin güvenli olmasıdır. Turistlerin gidecekleri yeri güvenli algılayıp algılamamasında birçok faktör etkileyici olabilmektedir. Turistlerin bir yer için güvenlik algılamaları ortamlardan, daha önceki deneyimlerden, duyumlardan, kiĢisel duygu, tutum, amaç ve dürtüler tarafından etkilenir. Bu araĢtırmada, güvenlik algısını etkileyen etmenler, turizm sektörüyle iliĢkilendirilerek ele alınmıĢ, bu doğrultuda, yerli ve yabancı turistler üzerinde uygulanan bir anket yardımı ile turistlerin Ġstanbul hakkındaki güvenlik algılamaları ile kiĢisel özellikleri arasındaki iliĢkiler saptanmaya çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmanın sonuçlarına göre, cinsiyet, eğitim, kalıĢ süresi ve geliĢ amacı turistlerin güvenlik algılamasını etkilerken, yaĢ ve bölgeye geliĢ sayısı faktörlerinin güvenlik algılamasını etkilemediği görülmüĢtür.

Özet İngilizce :

Safe holiday concept is one of the indispensable elements of tourism. Safety is among the first properties that tourists look for in a holiday venue. There may be several factors affecting tourists' perception about a destination's safety, such as past experience, information obtained, personal feelings, behavior, objective and urge. In this study, the factors affecting perception of safety related to tourism sector are discussed. The relation between the safety perception of domestic and foreign tourists regarding Ġstanbul and their personal properties are determined by means of a survey applied to the tourists. According to the results of the survey, gender, education, duration of stay, aim of arriving affect to to detect the safety of tourists. Age and number of a arriving factors don’t affect to detect the safety of tourists.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :