Muammer AK

14 8

TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK YOKSULLUK
Özet:Yoksulluk günümüzün en büyük sosyal sorunlarından biridir ve gerek gelişmiş gerekse az gelişmiş ülkelerin karşı karşıya olduğu temel sorunların başında gelmektedir.Yoksulluğun literatürde, herkes tarafından kabul edilen, net bir tanımı yapılamamakta ve yoksulluk zamana ve mekâna göre farklı şekillerde tanımlanmaktadır. İnsanların temel gereksinimlerini karşılama olanağına sahip bulunmaması ve kişilerin yaşayabilecekleri minimum yaşam standartlarına sahip olamaması şeklinde tanımlanabilecek yoksulluk olgusu, işsizlik, yoksunluk, ayrımcılık, sosyal dışlanma gibi olgularla hem iç içe hem de etkileşim içindedir. Yoksulluğa karşı mücadele çok boyutlu bir çabayı gerektirir; bu yüzden ekonomik ve sosyal politikaların uyum içinde olması gerekmektedir. Bu çalışmada, yoksulluk olgusu, yoksulluk kavramı ve kapsamı ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, yoksulluk teorileri, yoksulluk türleri, mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk.
POVERTY AS A SOCIAL PHENOMENON
Abstract : Poverty is one of the biggest social problems of the world today and it is one of the leading problems that both developed and underdeveloped countries face. There is not a clear definition of poverty that is accepted by everyone in the literature and it is defined in different ways depending on place and time. The phenomenon of poverty which can be defined as not having opportunities to get basic needs and minimum living standards is both intertwined and in interaction with the concepts of unemployment, deprivation, discrimination, and social exclusion. The struggle against poverty requires a multidimensional effort; therefore economic and social policies should be in coordination with each other. In this study the phenomenon and concept of poverty and its elements are evaluated.
Keywords: Poverty, theories of poverty, types of poverty, absolute poverty, relative poverty

Kaynakça