KAMU POLİTİKALARININ BELİRLENMESİNDE YENİ İLETİŞİM ARAÇLARI VE SOSYAL AĞLARIN ROLÜ

Günümüzde bilginin paylaşılması ve haberleşmenin yaygınlaşması oldukça önemli bir hale gelmiştir. Çünkü bilginin paylaşılması ve haberleşmenin yaygınlaşması, siyasal alanda köklü değişimleri ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın sorunsalı birçok alanda önemli değişimleri beraberinde getiren yeni iletişim araçları ve sosyal ağların, kamu politikalarının belirlenmesi sürecinde de son derece etkili olduğu, devlet merkezli politika oluşturma anlayışını büyük ölçüde sekteye uğrattığı ve çok aktörlü bir yapılanmaya doğru değişime zorladığı yönündeki yaklaşımdır. Bu sorunsaldan hareketle çalışmanın temel amacı; son dönemde hemen hemen bütün sektörlerde etkili olan yeni iletişim araçları ve sosyal ağların, kamu politikalarının belirlenmesi sürecini hangi açıdan ve ne şekilde etkilediğinin incelenmesi olduğu söylenebilir. Çalışmada öncelikle kamu politikasının kavramsal bir analizi yapılmakta, tarihsel arka planına ışık tutulmakta ve kamu politikalarının oluşturulmasında rol oynayan geleneksel ve yeni aktörlere yer verilmektedir. Sonrasında ise kamu politikalarının oluşturulması sürecinde rol almaya başlayan yeni aktörlerin, önemli ölçüde etkilerini arttırdığı düşünülen yeni iletişim araçları ve sosyal ağların ortaya çıkışı, gelişimi ve kamu politikaları üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Çalışmanın sonucunda ulaşılan bulgular; yeni iletişim araçları ve sosyal ağların, günümüzde bilginin paylaşımını ve haberleşmenin yaygınlaşmasını önemli ölçüde hızlandırdığı ve kolaylaştırdığı, bu bağlamda insanoğlunun ayrılmaz bir parçası haline geldiği, sahip olduğu güçle politika oluşturma sürecinin hem hızlanmasına hem de basitleşmesine imkan tanıdığı, ayrıca bir konunun politika gündemine taşınmasından, karar alıcılar üzerinde kamuoyu baskısı yaratmaya kadar önemli işlevleri yerine getirdiği, böylelikle kamu politikalarının belirlenmesinde devlet dışındaki diğer aktörlerin de sürece dahil edilmelerini sağlayarak kamu politikalarının oluşturulması sürecini çok aktörlü bir yapıya dönüştürdüğü ortaya çıkmaktadır.

THE ROLE OF NEW COMMUNICATION TOOLS AND SOCIAL NETWORKS IN DETERMINING OF PUBLIC POLICIES

Nowadays sharing knowledge and communication dispersion became keenly significant. Therefore, sharing knowledge and the dispersion of communication are both providing fundamental changes in political scopes. In this context, the problematic of this work is going to be the approach which asserts that new communication devices and social networks, entailing important changes in many domains, in terms of determining public administration they overwhelmingly distrupt the state-oriented politics. Coevally this issue has forced the government to consist on a multi-purpose structure. Based on this problematic it can be said that the aim of this work is to delve into how and from which aspect new communicative devices, lately having effect on nearly all sectors and social networks, are influencing the process of public policy. First of all, the work is making a conceptual analysis of public policy, enlightening the historical background and mentioning traditional and new actors playing a role in terms of creating public policy. Further, new actors becoming significant for the process of creating public policy and their influence on it will be the matter of consideration. Likewise, the accruement of new communicative devices and social networks reinforcing their authority on public politics will be examined in this work. Achieved results of this research are to be concluded such as todays new communicative devices and social networks are exceedingly accelerating and simplifying the sharing of knowledge and communication dispersion. On that account it is to say that such development cannot be excluded from modern human life, which due to its strength even provides the possibility of simplifying and accelerating the creation of public policy. Apart from that, this renders important functions such as transferring an issue to the political agenda or putting pressure resulting from public opinion on decision-makers. For that reason in order to create and determine public policy, the non-state actors will be involved as well, which means transforming a process of a multi-purpose structure.