Sayı : 50
SAHTEKÂRLIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
TURKISH VERSION OF IMPOSTORISM SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Ahmet AKIN,Abdullah YALNIZ,Ümran AKIN,Basri ÖZÇELİK

6 4

Bu araştırmanın amacı, Sahtekârlık Ölçeğini (Leary, Patton, Orlando, & Funk, 2000) Türkçeye uyarlamaktır. Araştırma 300 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 33.54, sd= 12, RMSEA= .077, RFI= .97, GFI= .97, AGFI= .93, SRMR= .031). Ölçeğin madde toplam korelasyon katsayıları .60 ile .77 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu sonuçlar Sahtekârlık Ölçeği (SÖ) Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
The aim of this research is to examine the validity and reliability of the Turkish version of the Impostorism Scale (IS); (Leary, Patton, Orlando, & Funk, 2000). Participants were 300 university students. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the seven items loaded on one factor: x²= 33.54, df= 12, RMSEA= .077, RFI= .97, GFI= .97, AGFI= .93, SRMR= .031. Corrected item-total correlations ranged .60 to .77. The internal consistency coefficient of the scale was .89. Thus Impostorism Scale (IS) can be used as a valid and reliable instrument in psychology and education.
Anahtar Kelimeler: Sahtekâr, sahtekârlık, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi
Anahtar Kelimeler: Impostor, impostorism, validity, reliability, confirmatory factor analysis

Kaynakça

Ahmet AKIN,Abdullah YALNIZ,Ümran AKIN,Basri ÖZÇELİK