LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİSYENLİK MESLEĞİNE BAKIŞI: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada, hayati kararlardan biri olan meslek seçimi aşamasındaki üniversite öğrencilerinin akademisyenlik mesleğine bakış açıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Nisan 2013 tarihinde yürütülen araştırmada anket tekniğinden yararlanılmıştır. Hazırlanan anket lisans düzeyinde turizm eğitimi alan son sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmada ileri sürülen hipotezler Ki-kare Testi, Mann-Whintey U ve Kruskall Wallis Analizi ile test edilmiş ve hipotezler kabul görmüştür. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin akademisyenlik mesleğine bakış açılarını belirlemek amacıyla oluşturulan ifadeler faktör analizine tabi tutulmuş ve bunun sonucunda iş güvencesi, çalışma koşulları ve kariyer olmak üzere üç faktör boyutu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen verilerden hareketle akademisyenlik mesleğini tercih etme düşüncesi ile öğrencilerin cinsiyetleri, aile gelirleri ve not ortalamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda; turizm öğrencilerinin akademisyenlik mesleğine bakış açılarının cinsiyetleriyle ilgili anlamlı bir farklılık olmadığı ancak öğrencilerin aile gelirleri ile akademisyenlik mesleğine bakış açıları ve öğrencilerin not ortalamalarıyla da akademisyenlik mesleğine bakış açıları arasında anlamlı bir fark olduğu sonucu elde edilmiştir.

OVERVIEW OF STUDENT WHO ARE STUDYING IN BACHELOR'S DEGREE TO THE ACADEMICS PROFESSION: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY SAMPLE

In this study, the university students' career choice in stage one of the crucial decisions academics profession perspective is measured in what size. To this end, have been used in research survey conducted on April 2013. The questionnaire was applied to the field of tourism education at the undergraduate level senior students. Tested the hypotheses of the research, with Chi-square test, Kruskal Wallis and Mann-Whintey analysis and hypotheses have been accepted. The statements generated to determine the perspectives of academics professional students studying in the tourism departments of the university were subjected to factor analysis, and as a result of the consequent 'job security', 'working conditions' and 'career', including three factors were determined size. In this study, has been investigated whether there is relationship gender-family income-academic achievement between by selecting the academics profession. The results of the study showed that there is no significant relationship between gender by prefering to scholarship but analysis of the results showed that there is a difference with the point of view of the students to academics profession between family income of the students and with the point of view of the students to academics profession between academic success of students.