Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teachers’ opinions on computer-assisted chemistry teaching

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü1, Altındağ İnönü Lisesi2
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Every era has its own requirements. Education takes the most prominent place among all these requirements. The developing and diversifying technology saddles various responsibilities to the individuals to teach or acquire the knowledge as well as facilitating the learning of new knowledge. The diversity of fields under education increases the need for well-equipped individuals in terms of knowledge. Today, the amount of knowledge is increasing rapidly. The utilization of computers in transferring knowledge to new generations brought forward a new concept called computer-assisted teaching. In recent studies comparing computer-assisted teaching to the traditional teaching, it has been observed that computer-assisted teaching resulted with higher rates of achievement. In addition, computer technology enables individuals to store knowledge in their minds both in graphics and symbols. This facilitates the multi-dimensional storage of knowledge. In this way, not only learning becomes more meaningful, but also knowledge is stored in longer terms. Besides its utilization in knowledge attainment and storing, computer-assisted teaching improves students’ advanced skills and affects their achievement levels positively. This study aimed to determine the opinions of chemistry teachers on the utilization of computers and the effects of some independent variables on these opinions. The sampling of the study consisted of 40 chemistry teachers teaching at secondary level educational institutions. The evaluation of the responses of the teachers to the assessment tool enabled the revealing of some suggestions for overcoming the problems related to computerassisted teaching and education. As a result, the roles of teachers have changed with the utilization of computers in educational studies as well as computer-assisted teaching practices. The most important responsibility of a teacher within this process is to be aware of the software related to all levels of education and to reach the level of education that enables the teacher to utilize the software. Therefore, in order to keep up with the modern systems, teachers ought to improve themselves and follow the technological improvements closely.

Özet İngilizce :

Günümüzde bilgi birikimi hızla artmaktadır. Bilginin yeni nesillere aktarılmasında bilgisayarın kullanılması fikri, bilgisayar destekli eğitim adi verilen yeni bir kavramı ortaya çıkarmıĢtır. Bilgisayar destekli öğretim, bilgi depolanması ve aktarılmasında kullanıldığı gibi ayni zamanda öğrencilerin üst düzey becerilerini de arttırmakta ve baĢarı artıĢı yönünde de olumlu etkiler ortaya çıkarmaktadır. ÇalıĢmada, kimya öğretmenlerinin bilgisayar kullanımlarına yönelik düĢüncelerinin saptanması ve bu düĢünceler üzerine bazı bağımsız değiĢkenlerin etkisi incelenmiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini, ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan 40 kimya öğretmeni oluĢturmuĢtur. Öğretmenlerin ölçüm aracına verdikleri cevapların değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan bulgulardan yola çıkılarak, bilgisayar destekli öğretimdeki aksaklıkların giderilmesi için öneriler geliĢtirilmiĢtir. Sonuç olarak, eğitim-öğretim uygulamalarında bilgisayarların kullanılması ve bilgisayar destekli öğretim çalıĢmalarının sonucunda öğretmenin rolleri de değiĢmiĢtir. Öğretmene bu süreçte düĢen en önemli görev, eğitimin her aĢamasına uygun nitelikteki yazılımlardan haberdar olması, hatta o programları kullanacak eğitim düzeyine ulaĢmasıdır. Bu sebeple öğretmenlerin yeni sistemlere uyum sağlayabilmek için hem kendilerini iyi bir Ģekilde yetiĢtirmeleri hem de teknolojiyi yakından takip etmeleri gerekmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :