DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE VERİLEN ÖNEM AÇISINDAN HUKUK SİSTEMLERİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM

İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerinden biri onun düşünebilen bir varlık olmasıdır. Düşünce özgürlüğü toplumdaki algılamanın aksine sadece bir iç dünya özgürlüğü değildir. Düşüncenin bir anlam ifade edebilmesi ve işlemsel olabilmesi için dışsallaşması yani başkalarına aktarılması gerekir. Düşüncenin en önemli özelliği geçişli ve iletişimsel olmasıdır. En yalın şekilde, insanın serbest fikirler edinebilmesi ve bu fikirleri meşru yollarla dışa vurabilme olanağı ve hürriyeti olarak tanımlanan düşünce özgürlüğü, çağdaş anayasal demokrasilerin olmazsa olmaz bir şartı ve bir insanlık hakkıdır. Düşünce özgürlüğü ülkeler açısından birey ve toplumun gelişimi için oldukça önem arzetmektedir. Bu bağlamda çalışmada düşünce hürriyetinin farklı hukuk sistemlerinde kavramsal bir çerçeve çizilmektedir.

A CONCEPTUAL APPROACH ON LAW SYSTEMS IN TERM OF IMPORTANCE TOWARDS TO FREEDOM OF THOUGHT

One of the distinctive features of human live is an asset that can consider it. Freedom of thought is not only an inner world of freedom in contrast to the perception in the community. To express one's thoughts and meanings to be operational externalization that must be transferred to others. Thought is the most important feature is that it pass and communicative. The most simple way, people can obtain free ideas and the ideas of freedom of thought and freedom is defined as the ability to hit the outside by legitimate means, a condition sine qua non of modern constitutional democracy and a human right. Countries in terms of freedom of thought exhibits great importance for the development of the individual and society. In this context, the idea of freedom in the study are drawn from different legal systems conceptual framework.