YURTİÇİ MEVZUATIN ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN FİRMALAR ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışma, mevzuatın uluslararası karayolu eşya taşımacılığı sektörüne etkisini bilimsel olarak ispatlamayı ve ispat sonucunda yöneticilere karar vermelerinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Mevzuat mevcut hali ile sektördeki firmalar tarafından yetersiz bulunmaktadır. Bu yetersizlik firmaların rekabet gücüne olumsuz yönde etki etmektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmalarda 192 geçerli anket sayısına ulaşılmış ve mevzuatın etkisinin alt boyutları belirlenmiştir. Analiz yöntemi olarak çoklu regresyon kullanılmıştır. Başlangıçta altı boyut esas alınmış olup, yapılan istatistiksel analizler sonucunda bu boyutlardan beş tanesinin rekabet gücüne etkisi ispatlanmıştır. Boyutlardan istatistiksel olarak anlamlı çıkanlar “Đnsan Kaynağı ile Đlgili Sorunlar (Araç Kullanıcıları)”, “Gümrükler ile Đlgili Sorunlar”, “Cezalar ile Đlgili Sorunlar”, “Sektöre Giriş Engelleri ile Đlgili Sorunlar” ve “Yetki Belgeleri ile Đlgili Sorunlar”dır.

EFFECT OF DOMESTIC REGULATION ON INTERNATIONAL ROAD TRANSPORTATION COMPANIES

The aim of this paper is to designate the effects of regulations on international road transportation sector and as a result of scientific evidence to help managers during decision-making process. The regulations were found inadequate by the firms in the sector. This inadequacy exerts negative influence on competitiveness of the firms. The research reaches the 192 valid survey numbers in companies operating in the sector. Sub-dimensions of effects of regulation have been determined and analyzed by means of multiple regression method. At the beginning, research based on six dimensions and after the statistical analysis for fives of the dimensions, effects on competitiveness were found statistically significant. The names of the dimensions are “problems related with human resources”, “problems related with customs”, “problems related with penalties” and “obstacles related with the entrance to sector