Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf yönetimi açısından öğretmen niteliklerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Bölümü1, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

Sınıf yönetimi açısından ögretmen niteliklerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalısmada, genel tarama modeli kullanılmıstır. Arastırmanın evrenini Elazıg il merkezinde 2006–2007 akademik yılında egitim-ögretim faaliyetlerini sürdüren ilkögretim okulları ögretmenleri, örneklemini evrenden tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilmis 225 ögretmen olusturmaktadır. Besli likert tipi maddelerden olusan ölçekle elde edilen veriler; SPSS for Windows programıyla yüzde, aritmetik ortalama, t testi ve varyans (one-way) analiz teknikleri kullanılarak çözümlenmistir. Arastırmanın bulgulara göre ögretmenlerin; vizyon gelistirme, çesitli ögretim yöntem ve teknigi kullanma, etkin dinleme, model olma, rehberlik etme, uygun sınıf atmosferi ve ortamı olusturma, disiplin ve ögretimi dengede tutma, uyarı ve elestirilerde olumlu cümleler kullanma, ögrencilerin saygılı, dürüst ve ahlaklı olmasına önem verme ve problemleriyle ilgilenme, ihtiyaçlarını bilme, ögrencileri karar alma sürecine katma ve onlara sıcakkanlı ve adil davranma konularında sınıf yönetimi açısından oldukça önemli niteliklere sahip oldukları tespit edilmistir. Ayrıca cinsiyet, brans, ögrenim durumu ve kıdem degiskenlerine göre ögretmenlerin nitelikleri arasında anlamlı farklıklar bulunmustur.

Özet İngilizce :

In this study, in which descriptive scanning model was used, it was aimed to determin teachers’ qualities in the aspect of classroom management. This study consists of teachers working in Elazig city center in 2006-2007 academic year and a sample of 225 teachers were selected randomly. Data, which was collected through questionnaires, was analyzed and interpreted by frequencies, descriptive statistics, variance analysis and t test methods. According to the findings, teachers have these qualities determine in the aspect of classroom management; vision developing, using various instructional methods and techniques, active listening, modeling, guiding, forming an adequate classroom atmosphere and environment, balancing between discipline and teaching, using affirmative sentences while criticizing and cautioning, giving importance for students to be honest and moral, being concerning for students’ problems, being aware of their needs, ensuring students to participate in decision making, treating them intimately and fairly. Besides, there were meaningful differences among teachers according to the variables of gender, branch, academic status and tenure.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :