Sayı : 55
KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN SOUNDPAİNTİNG UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ
Conservatoire Students Self-Assessment on Soundpainting Practises
Sonat COŞKUNER

10 5

Soundpainting Walter Thompson tarafından 1970’li yıllarda, müzisyenler, dansçılar, aktörler ve görsel sanatçılar için yaratılmış evrensel eşzamanlı besteleme işaret dilidir. Dilin içerisinde bulunan 1500’den fazla hareket, Soundpainter adı verilen besteci/şef tarafından topluluğa işaret edilir ve gruptaki icracılar da bu hareketlere kendi disiplinleri ile cevap verirler. Daha çok performansa yönelik kullanılan bu dil, son yıllarda müzik eğitiminde de kullanılmaktadır. Yaratıcılığı geliştirdiği düşünülen Soundpainting dilinin öğrencilerin rastlamsal müzik dinleme, sahne fobisi, doğaçlama yapabilme, kendine güven duyma gibi performansa yönelik davranışlarına olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir. Günümüzde eğitimin yapılandırmacı bir yaklaşım içerinde olması, öğrencilerin yaparak, aktif olarak derse katılarak eğitimin içerisinde olmalarını gerektirmektedir. Soundpainting performansında bir öğrenci, hem icracı (yapan) hem de Soundpainter (yaptıran) olarak etkin bir şekilde derse katılabilir. Böylelikle kazandırılmak istenen davranışlar Soundpainting yolu ile kazandırılmış olacaktır. Yapılan bu çalışma konservatuvar öğrencilerinin Soundpainting eğitimine yönelik tutumlarını tespit etme amacı taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda Soundpainting eğitimine gönüllü olarak katılan öğrencilere öz değerlendirme formu hazırlanmış ve görüşleri alınmıştır. Öz değerlendirme sorularından elde edilen cevaplar değerlendirilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, konservatuvar öğrencilerinin Soundpainting çalışmalarına katıldıktan sonra özgüven ve motivasyonlarında olumlu yönde değişmeler olduğu, doğaçlama konusunda farkındalıklarının arttığı ve kısmen yapabildikleri, ancak yeteri kadar yaratıcı olamadıkları ve Soundpainting eğitimini diğer dersler ile ilişkilendirebildikleri sonuçları ortaya çıkmıştır.
Soundpainting is a composing sign language, which came out and is developed at the end of 70’s for musicians, dancers, actors and visual artists by Walter Thompson, an educator and composer from New York. At present, the Soundpainting language comprises more than 1500 gestures that are signed by the composer/director, known as the Soundpainter. Performers, who perform in Soundpainting group response with their disciplines according to Soundpainter’s signs. Soundpainting language, which is mostly used in performance, has been used in music education in recent years. It is stated that Soundpainting sign language, which is thought to develop creativity, have affect on students’ listening Aleatoric music, stage phobia, playing improvisation, self-confidence. Today, education is in a constructivist approach and it is required to be in training making students actively participating in the course. A student can participate in Soundpainting performance effectively both performer and Soundpainter. Thus, to gain the desired behaviour will be conferred with Soundpainting way. In this study it is intended to determine the attitudes of conservatory students towards the Soundpainting education. For this purpose Soundpainting self-evaluation form were prepared and taken opinions for students who voluntarily participated in the training. Answers that obtained from the self-evaluation questions were interpreted. At the end of the research it was emerged that Soundpainting training has positive effects on conservatory students’ self- reliance and motivation. Although their awareness on improvising was increase, they also said that they could not be enough creative.
Anahtar Kelimeler: Soundpainting, Doğaçlama, Müzik eğitimi, Yaratıcılık, Öz değerlendirme
Anahtar Kelimeler: Soundpainting, Improvisation, Music education, Creativity, Self-assessment

Kaynakça

Sonat COŞKUNER