Sayı : 54
ANKARA’DA ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞANLARIN SİNİZM VE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ
GENERAL AND ORGANIZTIONAL CYNICISM LEVEL OF HEALTH CARE EMPLOYEES WORKING IN PRIVATE HOSPITALS IN ANKARA
Fikriye YILMAZ,İrem İŞERİ,Meriç Yavuz ÇOLAK

10 5

Bu çalışmanın amacı Ankara’da özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının genel ve örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Çalışmanın örneklemini Ankara il merkezinde çalışmanın gerçekleştirilmesine izin veren 10 özel hastanede görev yapan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 242 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 3 bölümden ve 35 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. İlk bölümde çalışanların demografik bilgilerinin ve mesleki özelliklerinin belirlenmesine yönelik 11 soru, ikinci bölümde genel sinizm ölçeği ve son bölümde örgütsel sinizm ölçeği yer almaktadır. Verilerin analizi Kolmogorov- Smirnov testi, bağımsız iki örneklem t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi testleri ve Pearson Korelâsyon katsayısı ile gerçekleştirilmiştir. Sağlık çalışanlarının genel sinizm ölçeği skor ortalaması 3,29 ±0,65, örgütsel sinizm ölçeği skor ortalaması 2,71±0,82 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanların genel ve örgütsel sinizm düzeylerinin orta olduğunu söylemek mümkündür. Sağlık çalışanlarının genel sinizm skorları ile örgütsel sinizm toplam skorları (r=0,431) ve alt boyut skorları (bilişsel; r=0,393, duyuşsal; r=0,386, davranışsal; r=0,381) arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde zayıf pozitif korelâsyon olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Çalışanların genel sinizm düzeyleri işinden memnun olma, yaş, medeni durum, toplam mesleki deneyim ve çalıştığı kurumdaki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir (p<0.05). Çalışanların örgütsel sinizm düzeyi ise; yaşa, işinden memnun olma durumuna, çalıştığı bölüme ve toplam mesleki deneyim süresine göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). Çalışma sonucunda, daha genç ve mesleki deneyimi az olanların genel ve örgütsel sinizm düzeylerinin daha yüksek olduğu dikkate alınarak hastanelere bu doğrultuda öneriler sunulmuştur.
The purpose of this study is to determine the cynicism and organizational cynicism levels of health care employees in private hospitals in Ankara and to reveal the relationship between them. The sample of the study includes 242 health employees, who agreed to participate in the study, working in 10 private hospitals in the center of Ankara. In this study, a questionnaire consisting of three sections and 35 questions was used to collect data. The first part includes 11 questions related to socio-demographic and professional characteristics, the second part consists of the general cynicism scale, and the last part consists of organizational cynicism scale. Data analysis was performed via Kolmogorov-Smirnov test, independent samples t-test and One-Way ANOVA test and Pearson correlation coefficient. The mean general cynicism scale score was calculated as of 3.29 ± 0.65 and the mean organizational cynicism scale score was 2.71 ± 0.82. It is possible to say that the general cynicism and organizational cynicism level of employees are medium. It was determined that there were a weak positive correlation in a statistically significant level among general cynicism score and total organizational cynicism score (r = 0.431) and its subscale scores (cognitive r = 0.393, affective r = 0.386, behavioral r = 0.381) (p<0.05). The cynicism level of employees vary according to their satisfaction level from work, age, marital status, the total duration of professional experience and the working duration in their current institutions (p<0.05). The level of organizational cynicism of employees shows statistically significant differences in terms of age, their satisfaction level from work, departments and the total duration of professional experience (p<0.05). In the results of study, considering that the cynicism and organizational cynicism level of employees who are younger and having less professional experience are higher, some recommendations were presented to hospitals.
Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, genel sinizm, örgütsel sinizm, özel hastaneler
Anahtar Kelimeler: Health care employees, overall cynicism, organizational cynicism, private hospitals

Kaynakça

Fikriye YILMAZ,İrem İŞERİ,Meriç Yavuz ÇOLAK