Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Popüler kültürün yönetim uygulamalarına etkisine ilişkin yönetici görüşleri

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Bilimsel ve teknolojik alanlarda yaşanan küresel değişimler düşüncelerde ve inançlarda, geleneklerde, değer yargılarında ve kurumsal oluşumlarda yol açtıkları devrimlerle kültürel alandaki değişimlerden en fazla etkilenen eğitim sistemini de zorlamaktadır. Bu araştırmanın amacı, popüler kültürün yönetim uygulamalarına etkisini belirlemektir. Çalışma grubunu 2007-2008 eğitim öğretim yılında Adıyaman ilinde görev yapan 10 lise müdürü oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma tekniklerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre popüler kültür, öğrencilerin davranışlarında, kılık kıyafetlerinde, insan ilişkilerinde meydana getirdiği değişikliklerle okul müdürlerinin yönetim uygulamalarını zorlamakta, onları çeşitli ikilemler arasında bırakmakta ve okulların amaç ve hedeflerine ulaşmasında çeşitli aksaklıkların doğmasına neden olmaktadır.

Özet İngilizce :

Global changes in the scientific and technological fields caused revolutions in beliefs, thoughts, traditions, cultural values, institutional structures and forcing education system that have been affected by these changes as well. The aim of this study is to identify the impact of popular culture on the administrative practices. 10 high school manager employed in the province of Adıyaman in the 2007-2008 education year consist of the study group. In getting research data, half structured interview technique, which is a qualitive research method, has been used. According to the findings that have been obtained in the end of the research, changes which have been caused by popular culture in student behavior, in the way they get dressed and in human relations are urging school principals in management practices; are putting them into various dilemma and are causing some problems for the schools to reach their aims and objectives.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :