Şengül CANGÜR, Yunus POLAT, Okan TOKAY, Burcu ARSLAN, Habip TİRYAKİ, Remziye FİLİZ, Abdullah AYDIN, Handan ANKARALI

16 7

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BOŞANMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI
Bu çalışmada, Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Hemşirelik bölümü öğrencilerinin boşanmaya ilişkin tutumlarının, okudukları bölüme ve cinsiyete göre incelenmesi amaçlanmıştır. Anket çalışmasından elde edilen bulgulara göre; öğrenciler tarafından belirtilen boşanma nedenlerinin başında şiddetli geçimsizlik (%98,1), kötü muamele (%97,4) ve kumar (%91,6) gelmektedir. Hem okunan bölüme hem de cinsiyete göre boşanma nedenlerinden zina ve dini inanç farklılığı dışında öğrencilerin benzer görüşlere sahip oldukları bulunmuştur. Boşanmaya neden olabilecek olay veya olgulara karşı tutum ve görüşlerin okunan bölüme göre değişmediği gözlenmiştir. Ancak incelediğimiz bu etkenler, cinsiyet açısından değerlendirildiğinde bazı hususlar (kadının ev kadınının gerektirdiği işleri yapmaması, kadının çocuğunun olmaması, kadının üzerine kuma getirilmesi/getirilmek istenmesi, erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi) dışında öğrencilerin boşanmaya ilişkin tutum ve görüşlerinin benzer olduğu görülmüştür. Öğrencilerin büyük çoğunluğu eşlerin mutsuz olmaları durumunda boşanmaları gerektiği görüşünü benimserken, boşanmadan en çok çocuğun (%69,7) zarar göreceğini düşünmektedirler. Sonuç olarak öğrencilerin %79,4ü boşanmanın ülkemiz için günümüzde önemli bir sorun olduğunu ve %84,5i de gelecekte önemli bir sorun oluşturabileceğini düşünmektedir. Buna karşın öğrenciler ebeveynlerin gerektiğinde boşanabileceklerini düşünüp, boşanmaya karşı olumlu bir tutum sergilemişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Boşanma, boşanmış birey, boşanmaya ilişkin tutum, boşanmaya ilişkin görüş, boşanma nedenleri
INVESTIGATION OF DUZCE UNIVERSITY HEALTH COLLEGE STUDENTS' ATTITUDES TOWARD DIVORCE
In this study, students attitudes of Duzce University Social Services and Nursing departments toward divorce were intended to examine according to gender and department. According to the findings of the survey; the leading of divorce causes mentioned by the students comes the severe incompatibility (98.1%), ill-treatment (97.4%) and gambling (91.6%). It was found that the views of the students regarding the divorce causes except "adultery" and "religious diversity" are similar in terms of both the department and also gender. The attitudes and opinions of students toward the event or case that may cause a divorce were observed no change according to department. However, we have studied these factors was evaluated in terms of gender students' attitudes and opinions expect some considerations (not make housework of woman, being childless of woman, gets a co-wife and marry more than one woman) toward divorce were similar. As a result 79.4% of students think that the divorce is an important issue for our country and 84.5% of them think that it will be also a serious problem in the future. In contrast, students think that parents could get divorced when needed; they exhibit a positive attitude toward divorce.
Keywords: Divorce, divorcee, attitudes toward divorce, opinion toward divorce, grounds for divorce

Kaynakça