Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pedagojik formasyon eğitimi almamış öğretmenlerin sınıf yönetimi algıları / aksaray ili örneği

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
910
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi almamış öğretmenlerin, özellikle sorunlu öğrenci davranışlarını yönetmede beklentilerini ortaya koymak, öğrenci davranışlarını algılayış ve yönetimlerini nasıl etkilediğini belirlemeye ilişkin görüşlerini saptamaktır. Araştırma niteliksel araştırma yöntemlerinden görüş alma tekniğine göre düzenlenmiştir. Aksaray ili genelinde 2007-2008 eğitim-öğretim yılında görev yapan pedagojik formasyon eğitimi almamış ve gönüllü olarak araştırmaya katılmak isteyen 68 öğretmen çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış “Pedagojik Formasyon Eğitimi Almamış Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Algılarına İlişkin Görüşme Formu” uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar; “sınıfta örnek uygulamalar”, “sınıf yönetimi ile ilgili bilgi edinme”, “öğretmen özelliklerinin sınıf yönetimine etkisi”, “öğretmenlerin ne gibi sorunlu öğrenci davranışları ile karşılaştıkları”, “yaygın olarak kullandıkları yöntem ve yaklaşımlar”, “sorunların çözümünde ulaşılan sonuçlar”, “öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında bilgi edinmek (cinsiyet, hizmet süreleri, mezun oldukları okul)” başlıklarında değerlendirilmiştir. Bulgular öğrencileri anlayabilmek ve daha kontrollü olabilmek için, yeni uygulamalar olması gerektiğine ilişkindir. Sınıfta disiplini ve düzeni sağlayabilmede, durumlarla bağlantı kurarak sorunların çözümlerine ulaşma gerekliliği ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to reveal the expectancies of the teachers who have not got pedagogical formation training in managing the behaviors of disruptive students, and their views about student behaviors. The research was conducted with interview, which is one of the qualitative research methods. Teachers, who served in 2007-2008 academic year and participated in class management in service training. And the work group consists of 68 teachers, who have not got pedagogical formation training and participated in the research voluntarily. Semi-structured “Interview Form About Class Management Perceptions of Teachers Who Have not Got Pedagogical Training”, which consists of open/close ended questions, used for gathering data. The results obtained were evaluated in sample applications in class, obtaining information about class management, the effects of teacher properties on class management, which disruptive student behaviors teacher encounters, methods and approaches used widely, inform about demographic characteristics groups. In connection with the events the students encounter, findings show that they should seek their own solutions. It is important that teacher has to create an activity-based class to create a more productive environment. Recent studies also indicate these activities are necessary to maintain discipline and order.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :