Yıl 2007, Cilt: 7 Sayı : 14 Sayfalar 47 - 76 2007-12-01
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE REFORM ÇABALARI VE ULUSLARARASI KURUMSAL ÇEVRENİN ETKİSİ
Ali ŞAHİN
19 261

Öz Türk kamu yönetimi disiplini açısından idari reform konusu yeni bir olgu değildir. Türkiye’de idareyi geliştirme, yeniden düzenleme, modernleşme ya da idari reform çabalan Osmanlı Devleti’nden bu yana sürekli gündemde olan, uzun tarihi geçmişe sahip bir konudur. Türkiye’deki idareyi yeniden düzenleme çabalan Osmanlı devletinde olduğu gibi genel olarak Batı’yı referans almıştır. Bu bağlamda Türkiye’deki idareyi yeniden düzenleme çabalan dönemler itibariyle farklı nedenlere dayansa da gelişmiş Batılı ülkelerin kamu yönetimi yapısı ve işleyiş yöntemlerine duyulan hayranlıkla Batı’yı ve bunların örgütsel ve yönetsel yapı ve İşleyişlerini örnek alma arayışı ve fikri etrafında şekillendiği genel kabul görmektedir. Buradan hareketle çalışmada, Türk kamu yönetimindeki reform çalışmaları, uluslararası kurumsal çevrenin etkisi (dış dinamikler) perspektifinden iki döneme ayrılarak; kurumsal yaklaşım çerçevesinde Tanzimat Dönemi (Tanzimat ve Islahat Fermanı) ve 1980 sonrası dönemde Türkiye, IMF, Dünya Bankası ve AB ilişkileri boyutunda ele alınmaktadır. Çünkü bu dönemlerde Türk kamu yönetimi reform çalışmaları üzerinde Batı’nın etkisi hakimdir. Bu yüzden çalışmada Batı’nın reformlar üzerindeki etkisi zorlayıcı, normatif ve taklit edici eşbiçimlilik bağlamında ele alınmaktadır. Buna ilaveten reformların benimsenmesi ve uygulamaya aktarılmasında uluslararası ve ulusal (yerel) kurumsal çevrenin etkisi ve sonuçlarına da yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2007
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2007


Makalenin Yazarları
Ali ŞAHİN