Sayı : 50
GOTTFRIED KELLER’in “KLEIDER MACHEN LEUTE” ADLI ESERİNİN MANEVİ BİLİM YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ
ANALYSING OF THE GOTTFRIED KELLER’S WORK “KLEIDER MACHEN LEUTE” ACCORDING TO THE METHOD OF HUMAN SCIENCES
Arif ÜNAL,Gülcan YÜCEDAĞ

9 5

Edebi metinler incelenirken çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. Pozitivist yöntem, morfoloji yöntemi ve manevi bilim yöntemi bunlardan birkaçıdır. Bu yöntemler aracılığıyla, metin, farklı perspektiflerden ele alınır ve her metot, metnin farklı bir yönünün anlaşılmasına katkıda bulunur. Metne uygulanabilen metotların çokluğu, çeşitli etkenlere bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışmada, Alman Edebiyatının realist yazarlarından Gottfried Kellerin Die Leute von Seldwyla (Seldwylanın İnsanları) adlı eserinde bulunan, ayrıca epik türünün alt başlıklarından; novel olarak da basılmış, Kleider machen Leute isimli eseri, Manevi Bilim Yöntemine göre incelenecektir. Öncelikle Manevi Bilim Yöntemi ile ilgili bilgi verilecek, ardından eser bu yönteme uygun başlıklar altında özellikle etik düşüncesi çerçevesinde- incelenecektir. Sonuç kısmında, çalışmayla ilgili bir değerlendirme yapılacaktır.
As the literary texts are researched, various methods are applied for. Positivist method, morphological method and human science method are a few of them. Through these methods the texts are handled from different points of view. Each method leads researchers to understand the different aspect of the text. The numbers of applied methods change due to various factors. In this study, the work of Gottfried Keller, one of the German realistic authors, called Kleider machen Leute which is presented in his work Die Leute von Seldwyla and also as a novel, which is one of the subtypes of epic genres, published will be analyzed according to the Method of Human Sciences. Firstly, it will be informed about the Method of Human Sciences and then the work will be analyzed under the titles related to the method specially within the frame of ethical thought-. In conclusion a general assessment will be done about the study.
Anahtar Kelimeler: Manevi bilim yöntemi, Gottfried Keller, Seldwyla İnsanları, “Kleider machen Leute”, ahlak felsefesi.
Anahtar Kelimeler: Human sciences method, Gottfried Keller, The people of Seldwyla, Kleider machen Leute, ethics.

Kaynakça

Arif ÜNAL,Gülcan YÜCEDAĞ