1908-1960 YILLARI ARASINDA TÜRK ŞİİRİNDE GÖRÜLEN YENİLEŞME HAREKETLERİ VE II. YENİ ŞİİR HAREKETİNİN KONUMU

Toplumsal, siyasal ve tarihi gelişmelere koşut kendine yeni yollar arayan Türk şiiri, II. Meşrutiyetten sonra çok hızlı bir değişim geçirmiştir. 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar halk şiiri geleneğine bağlı Milli edebiyat anlayışının yaygın bir kullanıma sahip olması yenileşme eğilimini yavaşlatmış olsa da sonraki yıllarda gerek bazı şairlerin şahsi çabaları gerek ortaya çıkan kimi edebi topluluklar aracılığı ile yenileşme hareketi devam etmiştir. Bilhassa köklü yenilikler ve değişimlere öncülük eden Garip (I. Yeni) ve II. Yeni şiir hareketi, Türk şiirinin kendine özgü bir çehreye ulaşması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada yenileşme hareketinin Tanzimat edebiyatı ile sınırlı olmadığı, sonraki dönemlerde de devam ettiği gösterilmeye çalışılacak; günümüz şiirinin bugünkü şekline ulaşmasında II. Meşrutiyet ve sonrasında ortaya çıkan gelişmeler periyodik bir sıra ile incelenerek hangi yeniliklerin görüldüğü ve bu yeniliklerin Türk şiirindeki yansımaları belirtilecektir. Özellikle I. Yeni ve II. Yeni şiir hareketlerine bakılarak bu şiir hareketlerinin Türk şiirine katkıları tespit edilecektir.

INNOVATION MOVEMENTS ARE SEEN IN TURKISH POETRY BETWEEN 1908 - 1960 AND PLACE OF THE II. YENI POETRY MOVEMENT

The Turkish poetry which searches new ways in parallel of social, political and historical developments shows rapid change after II. Meşrutiyet. Until first quarter of 19. century common usage of national literature which is related to folk poetry slows down innovation tendency but innovation act continues with personal efforts of some poets and apperance of some literary commities in following years. Especially Garip (I. Yeni) and II. Yeni which lead revolutions and innovations have special place in Turkish poetrys originality. In this work it will be shown the innovation movement is not limited to Tanzimat literature and it continues other periods. It is indicated that innovations which is occured in II. Meşrutiyet period and following years is periodically researched to understand which innovations are seen in Turkish poetry. It will be determined contributions in Turkish poetry by researching I. Yeni and II. Yeni movement.