Öznur ATEŞ, Nilgün Cevher KALBURAN

14 9

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının aile katılımına yönelik öz-yeterlik düzeylerinin belirlenmesi ve öz-yeterlik düzeyine etki eden faktörlerin incelenmesidir. Bu araştırmada, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte uygulandığı karma yöntem tasarımlarından açıklayıcı tasarım modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi lisans programında öğrenim gören toplam 121 dördüncü sınıf öğretmen adayıyla çalışılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılım Etkinliklerine İlişkin Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise 10 öğretmen adayıyla görüşmeler yapılmıştır. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılımına İlişkin Öz-Yeterlik İnanç Ölçeğinden elde edilen verilerin çözümlenmesinde, öğretmen adaylarının, ölçeğin geneli üzerinden aldıkları ortalama puanlar ve standart sapma dikkate alınarak öz-yeterlik düzeyleri düşük-orta-yüksek şeklinde gruplandırılmıştır. Nitel boyutta ise içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının aile katılım çalışmalarına ilişkin öz-yeterliklerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının aile, meslektaş ve idarecilere ilişkin özellikleri içeren dışsal faktörler ve lisans öğrenimi ile kişilik özelliklerini içeren kişisel faktörler olarak ayrıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, aile katılımı, öz-yeterlik, öğretmen öz-yeterliği, karma yöntem.
EXAMINATION OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ SELF-EFFICACY BELIEFS REGARDING PARENTS PARTICIPATION
The aim of this study is to determine preschool teacher candidates' self-efficacy level regarding parents participation and to examine the factors affecting the self-efficacy level. In this study both qualitative and quantitative research methods were used. Totally 121 teacher candidates who are in fourth year in Pamukkale University Preschool Education Program in 2014-2015 academic year participated in the quantitative part of the study. Quantitative data of the study was collected by the researcher through "Preschool Teacher Candidates' Self-Efficacy Belief Scale Regarding Parents Participation Activities" developed by the researchers. As for the qualitative aspect of study, 10 teacher candidates were interviewed. Preschool Teacher Candidates' Self-Efficacy Belief Scale Regarding Parents Participation, teacher candidates' self-efficacy levels were grouped as low-medium and high considering their average scores for the overall scale and the standard deviation. As for the qualitative aspect, data were analysed using content analysis method. At the end of the study, it was determined that pre-school teacher candidates' self-efficacy level regarding parents participation was medium. In addition, the conclusion was reached that the factors affecting teacher candidates' self-efficacy beliefs were divided as external factors including parents, colleagues and school principals and personal factors including university education and personality.
Keywords: Pre-school education, parents participation, self-efficacy, teachers' self-efficacy, mixed methods.

Kaynakça