Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel çatışma yönetimi ve iş tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesi: konaklama işletmeleri üzerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi1, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
559
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma konaklama işletmelerinde çalışanların iş tatmin düzeylerinin belirlenmesi ve belirlenen düzeylerin örgütsel çatışma yönetimi stratejileri üzerindeki etkisinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Alanya bölgesinde bulunan beş yıldızlı konaklama tesislerinin çeşitli bölümlerinde çalışan bölüm yöneticileri, bölüm yöneticilerinin yardımcıları ve bölüm çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Rahim tarafından geliştirilmiş olan “Örgütsel Çatışma Envanteri II” ve Spector’un geliştirmiş olduğu “İş Doyumu Anket”i uygulanmıştır. Çalışanların iş doyumlarını belirlemek için, iş doyum ölçeği sonucunda elde edilen puanlara kümele analizi uygulanmıştır. Kümeleme analizi sonucunda ortaya çıkan grupların örgütsel çatışma yönetiminde uyguladıkları stratejilerin farklılaşıp farklılaşmadığını belirleyebilmek amacıyla diskriminant (ayırma) analizi uygulanmıştır. Araştırmada konaklama işletmelerinde çalışanların örgütsel çatışmada uyguladıkları çatışma stratejilerinin, iş tatmin durumlarını belirlemede önemli bir ayırıcı fonksiyona sahip olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to determine job satisfaction level of the employees working in the hospitability industry and the effect of these stated levels on the strategies of organizational conflict management. The population of the study is executed from the employees working in the various divisions of five star accommodation facilities in Alanya region who have the job titles as division managers, vice division managers and division employees. In the study, “Organization Conflict Inventory II” which was developed by Rahim and “The work Satisfaction Survey” which was developed by Spector were used as the data collection methods of the research. To determine the level of job satisfaction of employees, cluster analysis was used to the points arisen at the result of job satisfaction scale. In order to determine whether there are differences or not in the strategies applied for the organizational conflict management by the groups appeared at the result of the cluster analysis, discriminant analysis was used. The research exhibits that the conflict strategies applied for the organizational conflict by the employees working in hospitability management have an important distinctive function in order to determine the job satisfaction levels.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :