Sayı : 56
KEMAN EĞİTİMİNDE DEĞERLER AÇISINDAN SUZUKİ YAKLAŞIMI
VIOLIN EDUCATION BY SUZUKI APPROACH IN TERMS OF VALUES
Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE,Pelin ESMERGÜL

8 4

Keman eğitimi, keman çalmak için gerekli beceri ve bilginin kazandırıldığı süreç olarak tanımlanabilir ve bireylerin yaşına, bireysel özelliklerine, eğitim türüne göre programlanmalıdır. Her yaşta ve özellikte istekli tüm bireylere keman eğitimi verilerek başarı sağlanabilir. Keman eğitiminde kullanılan pek çok yaklaşım vardır. Özellikle küçük çocuklar için planlanmış olan keman eğitiminde, Suzuki yaklaşımı dünyaca kullanılan yaklaşımlardan biridir ve pek çok değeri içeren bir sistematiği vardır. Değerler, hayatta nelerin önemli olduğunu, toplum olarak birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini, yaşamın anlamını, huzurlu mutlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamamızı sağlarlar. Yaşamda değerlerin farkında olmak öğrenilen ya da öğretilen bir olgudur. Yapılan araştırmada, pek çok değeri barındıran Suzuki yaklaşımı değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini evrensel değerler, örneklemini ise Suzuki yaklaşımının barındırdığı değerler oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, doküman analizi yolu ile toplanmış ve içerik analizi yoluyla çözümlenerek yorumlanmıştır.Araştırmanın sonucunda Suzuki yaklaşımında toplam 33 değere ulaşılmıştır. Suzukinin en önemli değeri ise insanları sevmektir. Ayrıca Schwartz Değerler Ölçeğinin barındırdığı 10 boyut ele alındığında; Suzuki yaklaşımında "her boyuta uygun değer" mevcut olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Violin education may be defined as the process of gaining required skills and information to play the violin and it should be programmed according to individuals age, personal features and type of education.Success can be achieved by training all eager individuals of each age and feature.There are many approaches used in violin education.Suzuki approach is one of the world-wide used approaches in violin education especially planned for little children and it has a system featuring many values.Values makes us to understand important things in life, how to live together as a society, and also meaning of life and they provide a peaceful happy and healthy environment to live in. Being aware of values in life is a fact that can be taught and learnt.In this research, Suzuki approach featuring many values is analysed in terms of values.Population of the research is comprised of universal values, where sample is comprised of values featured by Suzuki approach. Data in this research is collected by document analysis method; analysed and commented by content analysis method. Total of 33 values in Suzuki approach were reached as a result of research. The most important value of Suzuki is to love people. On the other hand, when 10 dimensions featured by Schwartz Values Scale is considered; it is resulted that appropriate value for each dimension exists in Suzuki approach.
Anahtar Kelimeler: Keman Eğitimi, Keman Eğitimi Ve Değerler, Keman Eğitiminde Suzuki Yaklaşımı, Değerler
Anahtar Kelimeler: Violin education, Violin Education and Values, Suzuki Approach to Violin Education, Values

Kaynakça

Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE,Pelin ESMERGÜL