YERELLEŞME KAPSAMINDA ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİMİNDE OKUL ORTAMLARINI DEĞERLENDİRMELERİ

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin yerelleşme kapsamında okul temelli mesleki gelişimde okul ortamına yönelik değerlendirmelerini ortaya koymak ve görüşlerini belirlemektir. Araştırmada karma desen kullanılmıştır. Birinci aşama, genel tarama modelinde tasarlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitime Destek Projesi kapsamında yayınlanan Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu temel alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilen beşli likert tipi ölçek araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. İkinci aşamada, olgu bilim deseni kullanılmıştır ve öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Okul Temelli Mesleki Gelişim Ortamını Değerlendirme Ölçeği ortalamalarının cinsiyet türü, kıdem yılı ve öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Okul Temelli Mesleki Gelişim Ortamını Değerlendirme Ölçeği ortalamalarının okul türü değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Meslek Lisesi öğretmenlerinin okul temelli mesleki gelişimde okul ortamına yönelik değerlendirmelerinin İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve Anadolu Lisesi öğretmenlerinden daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın nitel kısmında yapılan görüşmelerde, öğretmenler okul temelli mesleki gelişim ortamının niteliğinin, eğitim kadrosu kadrosunun niteliğiyle, okulun özellikle fiziki ortamıyla, bilinçli velinin katkısıyla olan ilişkilerine değinmişlerdir.

EVALUATION OF TEACHERS’ TOWARD THE SCHOOL ENVIRONMENTS IN SCHOOL BASED VOCATIONAL DEVELOPMENTS OF TEACHERS IN ASPECTS OF LOCALIZATION

The purpose of this research is to describe the teachers opinions about school environment in school based vocational development in the aspect of localization. This research has been conducted as mixed research design. The first phase of the research is planned as descriptive design. The five points likert scale that has been developed by researchers to take the evaluations of teachers towards the school environments in school based vocational development in aspects of localization has been used as a data collection tool for the quantitative data. The items of the scale produced basing on the School Based Vocational Development Guide that has been published within Basic Education Support Project by Ministry of National Education. In the second phase, qualitative research pattern has been used. Quantitative data showed that there are no differences in the aspects of gender, seniority level and educational background in the evaluations of teachers basing on the results derived from School Based Vocational Development Environment Evaluation Scale. The findings of the research showed that the teachers from Vocational High Schools are more positive toward to the school environment in the aspect of school based vocational development than the teachers from Islamic Divinity High School and Anatolian High School. In the qualitative phase of the research, teachers mostly emphasized the importance of the quality of the teachers, physical quality of the school environments and parental (consciousness) involvement themes in connection with the quality of school based vocational development of teachers.