Sayı : 56
KEMAL TAHİR’İN YOL AYRIMI ROMANINDA DÖNEMİN TOPLUMSAL YAPISINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ
A Sociological Outlook to the Social Structure of the Period in Kemal Tahir’s Parting Ways
Mustafa KILIÇ

7 6

Toplumsal yapı toplumda organize olmuş ilişkiler bütünüdür. Bir toplumun toplumsal yapısı o toplum hakkında bize önemli bilgiler verebilmektedir. Bir ülkenin toplumsal yapısı irdelenerek o toplumun var olan sorunları ve gelecekte olması muhtemel sorunları hakkında fikirler ortaya atılıp çözüm yolları bulunabilir. Toplumsal yapının analizi objektif bir biçimde yapılırsa o toplumun kimliği niteliğindedir. Bu çalışmada Kemal Tahirin romanlarından Yol Ayrımı romanında geçen toplumsal ve siyasal olaylar çerçevesinde dönemin toplumsal yapısının analizi yapılmaya çalışılacaktır. Bu analiz çerçevesinde çok partili dönem denemelerin ikincisi olan serbest cumhuriyet fırkasının kurulması, dolayısıyla toplumsal ve kültürel hayatta meydana gelen değişimlerin ve bu değişimlerin topluma nasıl yansıdığının incelenmesi amaçlanmıştır.
Social structure is the set of relations embedded and organized in societies, which is the source of significant clues about the people in a given community. It is always possible to analyze the social structure of a community to have an understanding of the present and potential problems for corrective purposes. The analysis of the social structure, if conducted objectively, functions as the identity of that society. In this study, the social structure of the depicted period in Kemal Tahirs Parting Ways will be analyzed within the framework of the social and political environment of the time. In the light of this analysis, it is aimed to examine the circumstances under which the Republican Party was founded as a second attempt at multi-party system and how these social, cultural and political changes reflect on the society.
Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, Toplumsal Yapı, Kültürel Yapı, Çok Partili Dönem, Serbest Cumhuriyet Fırkası
Anahtar Kelimeler: Sociology, Social Structure, Multiparty Period, Cultural Structure, Liberal Republican Party

Kaynakça

Mustafa KILIÇ