Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin sınıf içi yeterliklerine ilişkin bir araştırma(ankara ili örneği)

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin sınıf içi yeterliklerini ortaya koymak ve sınıf içi yeterliklerle çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma, bir durum çalışması şeklinde yapılmıştır. Araştırma, Delphi tekniği ile belirlenen öğretmen yeterlikleri sonucunda geliştirilen gözlem formunun ön uygulaması ve asıl uygulaması ile gerçekleşmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Mamak ilçesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan 115 öğretmen oluşturmuştur. Öğretmenlerin sınıf içi yeterliklerini belirlemek üzere 53 maddeli likert tipi beşli dereceleme ölçeğinden oluşan gözlem formu kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen ölçme aracının ön uygulaması yapılmış, güvenirlik çalışması yapılmış ve geçerlik için araç ilgili uzmanların görüşlerine sunulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS programı kullanılarak çözümlenmiştir. Öğretmenlerin sınıf içi yeterlikleri konusundaki verdikleri yanıtlar frekanslardan, yüzdelerden ve aritmetik ortalamalardan elde edilen sonuçlar ışığında yorumlanmıştır. Karşılaştırmalarda bağımsız örneklemler için t testi, Mann Whitney U testi ve Kruskall-Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin sınıf içi öğretmen davranışları konusunda kısmen yeterli oldukları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine in-class sufficiencies of teachers and to find out the difference between in-class sufficiencies of teachers and different variables. The research has been carried out in the form of a case study. The research has been conducted with the help of pre-application and main application of the observation form which was developed as a result of teachers’ sufficiencies determined by means of Delphi Technique. 115 teachers who work in primary and secondary schools in the district Mamak of the province Ankara have constituted the study group of the research. The observation form which is composed of five graded scale with 53 items has been utilized in order to determine in-class sufficiencies of teachers. The pre-application of the measurement tool which was developed by the researcher has been done and reliability tests have been conducted. The tool has been presented for related experts’ opinions for validity. The data which was obtained in the research has been analyzed by making use of SSPS program. The answers that teachers gave about in-class sufficiencies of teachers have been commented in light of the results which was obtained from frequencies, percentages and arithmetic averages. In comparison, t test, Mann-Whitney U test and Kruskall-Wallis H test have been utilized for independent samples. As a result of the research, it has been determined that teachers are partly sufficient about in-class teacher behaviours.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :