Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlere göre proje ve performans görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, ilköğretim programlarında yer alan proje ve performans görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunları öğretmen görüşlerine göre belirlemektir. Tarama modelinde desenlenen araştırmada, araştırmacı tarafından proje ve performans görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunları belirlemeye yönelik ölçek geliştirilmiştir. Araştırmanın evreni Eskişehir’deki 133 ilköğretim okulu ve bu okullarda görev yapan 1910 branş öğretmeni olup örneklem ise tabakalı örnekleme ile seçilen 24 ilköğretim okulu ve bu okullarda görev yapan 242 branş öğretmenidir. Öğretmen görüşlerine göre proje ve performans görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar frekans (f) dağılımı ve yüzde (%) şeklinde özetlenmiştir. Cinsiyet için bağımsız t-testi; branş ve öğrenim durumu gibi değişkenlerde ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılarak anlamlı farklılıklar araştırılmıştır. ANOVA sonucunda anlamlı farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bazı bulgular şunlardır: Performans görevlerinin sınıf içinde yapılabilmesi için ders saatleri yetmemekte, ek çalışma saatleri gerekmektedir. Öğrenciler proje ödevlerini ailelerine ya da başkalarına yaptırmaktadır. Öğrenciler proje ve performans görevi araştırma bahanesi ile internette ya da internet kafede oyun vb. şeklinde çok fazla zaman harcamakta ve öğrencilerin internet bağımlılığı artmaktadır. Grup projelerinin yapımında, öğrencilerin bir araya gelmesi ve ortak çalışmaları sorun olmaktadır.

Özet İngilizce :

The main aim of this research is to investigate the problems which encounter by implementing project and performance tasks according to teachers’ views. A scale was developed by researcher in order to identify problems faced in implementing project and performance tasks in the research in which the scanning model was used. The research universe consisted of 133 primary education schools in Eskişehir and 1910 expert teachers working in them while the sample consisted of 24 primary education schools randomly chosen which includes 242 expert teachers. It was summarized as frequency (f) and percentage distribution of problems faced in implementing project and performance tasks according to teachers’ opinions. Meaningful differences were researched by using T-test for gender, one-way analysis of variance (ANOVA) for variables like field of study and educational attainment. Turkey multiple comparisons test was performed in order to identify groups in which meaningful differences in ANOVA results were identified. Here are some results of the research: Lesson periods defined for performance tasks aren’t enough to implement them in classrooms, in that, it needs additional learning opportunities. Students get their project and performance tasks done to either their families or someone else. Furthermore, students spend time playing games or something like that on the internet or at internet cafes under the pretext of making research for the project and performance tasks. Finally, coming together and studying as pair or groups become a problem for the students in implementing group project tasks.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :