Cilt: 11 Sayı : 22
ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER: TÜRK İMALAT SANAYİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
MACROECONOMIC FACTORS AFFECTING THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS: AN APPLICATION ON THE TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY
Sevda YAPRAKLI

18 129

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de imalat sanayi sektörünün uluslararası rekabet gücü ile birtakım makro ekonomik değişkenler arasında ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla 1980-2010 dönemi için, AKÜ Endeksi yardımıyla hesaplanan uluslararası rekabet gücü düzeyi ile işgücü maliyeti, reel döviz kuru, GSYİH ve dışa açıklık arasındaki ilişkiler çoklu eş-bütünleşme analizi ve hata düzeltme modeli kullanılarak ekonometrik açıdan test edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre kısa ve uzun dönemde uluslararası rekabet gücü, GSYİH ve dışa açıklıktan pozitif, işgücü maliyeti ve reel döviz kuru değişkenlerinden negatif olarak etkilenmektedir. Ayrıca, uluslararası rekabet gücü ile işgücü maliyeti ve GSYİH değişkenleri arasında iki yönlü, reel döviz kuru ve dışa açıklık oranından uluslararası rekabet gücüne doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir.
The purpose of this study is to investigate whether there is a relationship among international competiveness and some of the macroeconomics variables in Turkey. For this purpose, for the period of 1980-2010, the relationships among the level of international competitiveness calculated by help with RCA Index and labour cost, real exchange rate, GDP and openness are econometrically analyzed by employing multivariate cointegration analysis and error correction model. According to the results of analysis, international competiveness is positively effected by GDP and openness, and negatively by labour cost and real exchange rate variables in long and short run. Furthermore, it is identified that bi-directional causality exists between labour cost and GDP and international competitiveness, one-directional causality runnig from real exchange rate and openness to international competitiveness.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Sevda YAPRAKLI