Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin materyal hazırlama ilkelerini kazandırmadaki etkililiğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri

Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (ÖTMG) dersinin materyal hazırlama ilkelerini kazandırmadaki etkililiğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 2007- 2008 eğitim öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim ve Teknik Eğitim Fakültelerinde öğrenimine devam eden ve ÖTMG dersini almış olan üçüncü sınıf öğrencileri araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Araştırmada beşli likert tipinde bir ölçek geliştirilip kullanılmıştır. Ölçek, geçerlik ve güvenirlik hesaplamaları için 174, asıl uygulama için ise 667 kişiye uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde, levene, t ve MWU testleri kullanılmıştır. Öğrenci görüşleri cinsiyet ve fakülte değişkenleri açısından analiz edilmiştir. Kız öğrencilerin ÖTMG dersinin öğretim materyali hazırlama ilkelerini kazandırmadaki etkililiğine ilişkin görüşlerinin erkek öğrencilere göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Teknik eğitim fakültesi öğrencileri öğretim materyallerinin geliştirilebilir, güncellenebilir ve gerçek hayatla tutarlı olması gibi ilkeleri kazandırmada ÖTMG dersini eğitim fakültesi öğrencilerine göre daha etkili bulmuşlardır. Öğrencilerin en fazla kullandıkları teknolojik araç gerecin bilgisayar olduğu ve teknik eğitim fakültesinde araç gereç kullanımının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the perceptions of prospective teachers of the effectiveness of Instructional Technology and Material Development (ITMD) course in gaining the principles of material development. For that aim, third year students of Education and Technical Education Faculties at Fırat University in 2007-2008 academic year were included in the study. A five-point Likert-type scale was developed and used in the study. The scale was piloted on 174 students to measure the validity and reliability and was administered on 667 students for the main study. Frequency, percent, levene, t and MWU tests were used to analyze the data. Students‟ views were analyzed in terms of gender and faculty variables. It was determined that the female students perceived ITMG course better in gaining the principles of material development than the males. The students of Technical Education Faculty found ITMD course more effective in terms of learning the principles of developing and updating the instructional materials and using them in real life than those of Education Faculty. It was also determined that the students mostly use computer as an instructional material and that the students of Technical Education Faculty use instructional materials more than the students of Education Faculty.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :