Cilt: 10 Sayı : 19
d
HİZMET ÜRETİMİNDE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ PROBLEMLERİ, MESLEĞİ ALGILAMA BİÇİMLERİ VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ
Faik ARDAHAN

1.4K 129

Öz trenBu çalışmanın amacı Antalya şehir merkezinde kendi nam ve hesabına çalışan ve serbest meslek erbabı olarak bilinen serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin (SMMM) mesleki problemlerinin neler olduğunu belirlemek, mesleği algılama biçimlerini ve iş tatmin düzeylerini sorgulamaktır. Bu amaçla mali müşavirlere mesleği algılamaları, meslek yasası, yaptıkları iş, mükellefler, çalışma ilişkileri, çalışma biçimleri, aldıkları ücretler, sorumlulukları, meslek odaları ile ilgili algılarını öğrenmek için bir anket uygulanmıştır. Yasal mevzuat ve mükellef arasına sıkışmış olan SMMMlerin meslek yasasını, meslek odasını algılamaları ve bakış açıları, iş doyumları ve mükelleflerle olan ilişkileri açısından oldukça manidar sonuçlara ulaşılmıştır. İş doyumları yüksek olan mali müşavirlerin meslek yasası ve meslek odası ile ilgili düşüncelerinde tatminsizlik vardır. Odalarının kısmen kendilerini temsil ettiklerini ve problemlerine sahip çıktıklarını belirtirlerken, meslek yasasının kendilerini korumadıklarına inanmaktadırlar. Bunun yanında mükelleflerin kendilerine düşen sorumluluklarını yerine getirmediğini, bilgi ve belgeleri zamanında vermediği, ücret ödemelerini aksattığı gibi birçok sıkıntı dile getirilmiştir. Kendi adına çalışan SMMM iş doyumları, mesleki sorunları ile ilgili literatürdeki ilk çalışmalardan biri olma özelliğini taşıyan bu çalışmada sonuçlar bir çok istatistiki analizle desteklenmiştir.The aim of the study is to state and examine the vocational problems, perceptions towards the profession and level of job satisfaction of certified public accountants (CPA) who own their own accountant’s office in Antalya city center. For this purpose a questionnaire form was developed for collecting data about their perceptions towards the profession and professional law codes, professional life, clients, professional and organizational relations, fees collected, responsibilities, their trade association. Significant results are obtained about the perceptions and perspectives of CPA’s concerning professional law, trade association, professional life, job satisfaction and client relations who were trapped between legislation and clients. However job satisfaction of CPA’s were high, their views about professional law and trade association were showing unsatisfaction. CPA’s think that their trade association partly represent them and solve their problems and worry that professional law fail to protect their rights. Additionally CPA’s believe that clients do not fulfill their responsibilities and deliver the necessary data and documents in time, retard their payments. The study concerning the job satisfaction of CPA’s running their own business and their professional problems is one of the first studies in the literature and the results were supported by a variety of statistical analysis.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça