Cengiz AYTUN

16 8

ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ: PANEL VERİ ANALİZİ
Bu çalışmanın hedefi farklı gelir gurupları için Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin varlığını araştırmaktır. Bu amaçla ampirik model 5 gelir gurubunda 83 ülke için 1981-2010 periyodunu kapsayacak şekilde uygulanmıştır. Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezini test etmek üzere panel birim kök, eşbütünleşme ve tahmin yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçersiz olduğuna işaret etmektedir. Bu durum gelir artışı ile çevre kirliliğinin azalacağını ileri süren politikaları etkisiz kılmaktadır. Sonuçlar çevre kirliliğini azaltmak üzere aktif politikaların izlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çevresel Kuznets Eğrisi, Karbondioksit Emisyonu, Gelir, Enerji Tüketimi, Panel Veri Analizi
ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS: A PANEL DATA ANALYSIS
The objective of this study is to investigate the existence of Environmental Kuznets Curve hypothesis for different income groups. For this purpose, empirical models have been applied for 83 countries in five income groups for the years from 1981 to 2001. In order to test the Environmental Kuznets Curve hypothesis panel unit root, cointegration and estimation methods are used. Results indicate that the Environmental Kuznets Curve hypothesis is invalid. This situation invalidates the policies which assert that environmental pollution decreases with income growth. Findings reveal that active policies must be implemented in order to decrease environmental pollution.
Keywords: Environmental Kuznets Curve, CO2 emissions, Income, Energy Consumption, Panel Data Analysis

Kaynakça