Sayı : 39
XI. –XIII. YÜZYIL TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ ESERLERİNDEN KÜMBET-TÜRBE-ZİYÂRETGÂH-NAMAZGÂH VE CÂMÎLER
XI. -XIII CENTURY RELIGIOUS WORKS OF TURKEY SELJUK KUMBET-TOMB-NAMAZGAH AND MOSQUE
Muhammet KEMALOĞLU

10 5

XI. yüzyıldan itibaren Türk göçlerine sahne olan Anadolu'da Büyük Selçukluların İran'da gerçekleştirdikleri Türk-İslâm mimarisiyle, Anadolu kültürünün kaynaşmasından oluşan yeni bir sanat anlayışının ürünü olan kıymetli eserler vücuda getirilmiştir. Bu eserler daha sonraki yıllarda Beylikler ve Osmanlı mimarisine temel teşkil etmiştir. Anadolu Selçuklu sanat eserleri incelendiğinde bunları etkileyen başlıca faktörlerin İslâm inancı, İslam öncesine kadar uzanan Türk kültürü ve nihayet yerli kültürler olduğu söylenebilir.
XI. century migrations of the Seljuk Turks in Anatolia was the scene from centuries of Turkish-Islamic architecture in Iran, perform, consisting of Anatolian culture fusion of the concept of a new product, the precious works of art brought into the body. These works were the basis for the following years, Principalities and Ottoman architecture. The main factors affecting them in the Anatolian Seljuk works of art examined the Islamic faith, Islam dating back to before the local cultures, Turkish culture and finally said that.
Anahtar Kelimeler: XI. Yüzyıl, Türk, Türk kültürü, İslâm, Anadolu, Selçuklu, Anadolu, Türk Mimarisi, Türbe, Cami
Anahtar Kelimeler: XI. Century, Seljuk Turks, Anatolia, Turkish culture, Islamic, Turkic Architecture, Tomb, Mosque

Kaynakça

Muhammet KEMALOĞLU