Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde öğrencilere düşünme becerilerini kazandırmadaki yeterliliklerine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, matematik dersinde öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında öğrencilere problem çözme, karar verme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve soru sorma becerilerini kazandırma yeterliliklerine yönelik görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının matematik dersinde bu düşünme becerilerini kazandırıp-kazandırmadıklarına ilişkin görüşlerini betimlemek, bölüm ve cinsiyetin bu becerilerin kazandırılmasında etkililik düzeyini belirlemektir. Araştırmanın yöntemi “betimsel-survey” yöntemidir. Araştırma 2006-2007 öğretim yılında, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü Matematik Öğretmenliği 5. sınıfa ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4. sınıfa devam eden toplam 104 öğrenci (öğretmen adayı) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Öğrencilere Düşünme Becerilerini Kazandırma Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi” amacıyla geliştirilmiş olan ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin dışında öğretmen adaylarının matematik dersinde düşünme becerileri ile ilgili ek görüş ve önerilerini belirtmeleri istenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde t-testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının matematik dersinde belirtilen düşünme becerilerinin kazandırılmasında yüksek düzeyde kendilerini yeterli buldukları belirlenmiştir. Adaylar eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılmasında yeterli bulurken, yaratıcı düşünme becerilerinin kazandırılmasında en düşük düzeyde yeterli bulmuşlardır. Öğretmen adaylarının bölüm ve cinsiyetlerine göre düşünme becerilerini kazandırma yeterliliklerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı düzeyde bir fark ortaya çıkmamıştır. Mevcut matematik dersi öğretim programlarının düşünme becerilerini kazandırmadaki uygunluğu konusunda ek görüş belirten öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde, olumlu ve olumsuz görüşlerin olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the efficiency of teacher candidates in teaching problem solving, decision making, asking question, critical and creative thinking skills to students during their teaching training is evaluated. The main purpose of the study is to define whether the students candidates has taught these thinking skills in mathematics lesson and to determine the level of effectiveness of their departments and genders in teaching the above mentioned skills. The method of the study is “descriptive survey method”. The study took place in 2006-2007 academic year, in Dicle University Faculty of Education and 104 students (Teacher Candidates) that were from the Department of Secondary Science and Mathematics Education 5th grade Mathematics Education Division and from the Department of Primary Education 4th grade Mathematics Education Division attended the study . In the study, the scale, which is developed in order to “Evaluate the Mathematics Teacher Candidates’ Efficiency In Teaching Thinking Skills To Students During The Teaching Training”, was used to gather data. Apart from the scale, teacher candidates were asked to express their additional ideas and proposals about thinking skills in mathematics lesson. In analysing data, t-test and one way ANOVA were used. As a result of the data analysis it was determined that teacher candidates who attended the study found themselves efficient in the level of “high”. They found themselves efficient at the level of “high” critical thinking skills and at the level of “low” in teaching creative thinking skills. There wasn’t a significant difference between the departments and gender of teacher candidates and their efficiency in teaching thinking skills. It was determined that there were both positive and negative ideas among the teacher candidates about the appropriateness of existing mathematics teaching programmes in teaching thinking skills.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :