Sayı : 45
Zeybek Oyunlarına Eşlik Eden Çalgı Takımları
MUSICAL INSTRUMENTS WHICH ACCOMPANY ZEIBEK DANCES
Hale Yamaner Okdan

13 6

Bir dans türü olarak inceleyeceğimiz zeybeğin Anadolu da ağırlıklı olarak görüldüğü yerler; Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Manisa, Isparta, Burdur, Kütahya, Afyon, Balıkesir, Bursa ve tüm bu illerin kapsadığı ilçe ve köylerdir. Oynandığı her bölgede hareket, figür, kostüm ve müzik farklılığı gösteren bu dans, müzik yapısına ve oynayanların cinsiyetine göre çeşitlendirilerek tasnif edilmiştir. Zeybek türü oyunların müzik yapısını konu alan çalışmalarda genel olarak ritm, metronom, makam ve melodik özellikleri üzerinde durulduğu ancak oyunlara eşlik eden çalgılarla ilgili bir sınıflandırmanın mevcut olmadığı görülmektedir. Bu yazıda zeybek oyunlarına eşlik eden çalgı takımları incelenecektir. Zeybek oyunlarına eşlik eden çalgı takımları bu yazıda dört ana başlık altında ele alınmaktadır; a-) Davul Zurna Takımları b-) Bağlama Takımları c-) Grangaz Takımları d-) İncesaz Takımları
Zeybek is seen in Aegean Region, Anatolia, mostly in Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Manisa, Isparta, Burdur, Kütahya, Afyon, Balıkesir, Bursa and all the towns and villages of these cities. All the regions it is danced, it has differences on figures, costumes and music and this dance style was usually classified by different researchers according to gender. Generally researchers paid attention to metronome and mode but they didn’t make any classifications about instruments accompany Zeybek dance. In this paper, I will talk about “incesaz” sets, which accompanies to Zeybek Dance besides other musical sets showen below; a) Drum – Surna (Zurna) Sets b) Bağlama Sets c) Grangaz (Drum With Bell) Sets d) İncesaz Sets
Anahtar Kelimeler: Zeybek, Çalgı Takımı, İncesaz.
Anahtar Kelimeler: Zeibek, Musical Instruments, İncesaz.

Kaynakça

Hale Yamaner Okdan