Sayı : 55
ELİT HALTERCİLERE 6 HAFTALIK TAMAMLAYICI KUVVET ANTRENMANLARININ ÇEVRE ÖLÇÜMÜ VE KUVVET PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
EFFECTS OF LASTING 6 WEEKS COMPLEMENTARY STRENGTH TRAININGS ON CIRCUMFERENCE MEASUREMENT AND STRENGTH PERFORMANCES WHICH IS APPLIED TO ELITE WEIGHTLIFTERS
Kaan Nazım NAZİK,Fatih KILINÇ,Olcay SALİCİ,Hikmet ORHAN

7 5

Bu çalışmanın amacı elit haltercilerde uygulanan 6 haftalık tamamlayıcı kuvvet antrenmanlarının kas çevre ve kuvvet performansları üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırmayz katılan 14 halterciden2 grup oluşturulmuştur Birinci grup Tamamlayıcı Maksimal Antrenman Grubu (MAG) (n:7), ikinci grup ise Maksimal Antrenman Grubu (MAG) (n:7) şeklinde oluşturulmuştur. MAG boy 179,7±5,9 cm ve spor yaşları 9,8±3,8 yıl, MAG boy 173,0±5,8 cm ve spor yaşları 10±2,5 yıl olarak belirlenmiştir Araştırmada çevre ölçümleri ile koparma, silkme, tam squat, dead lift, bir maksimum testleri (1MT) uygulanmıştır. Antrenman dönem öncesi sonrası ölçüm ve test değerleri paired t testi yöntemi ile karşılaştırılmıştır Antrenman öncesi TMAG ile ‘’MAG’ nun değerlerinin karşılaştırmasında koparma 1MT değerleri arasında (p<0,05) önemli fark bulunurken antrenman sonrası TMAG koparma, silkme, squat ve dead lift değerlerinde fark bulunmuştur. MAG ön ve son çevre ölçümlerinden (calf ve uyluk) bölgelerinde (p<0,05) önemli farklılıklar belirlenmiştir. Elde ettiğimiz verilere dayanarak, maksimal kuvvet antrenmanlarından daha ziyade tamamlayıcı maksimal kuvvet antrenmanlarının etkin olduğu belirlenmiştir
The aim of this research is to search effects of lasting 6 weeks complementary strength trainings on circumference measurements and Strength Performances applied to elite weightlifters. They were divided into 2 different groups. First group was Complementary Maximal Training Method Group (TMAG), and the second group Maximal Training Method Group (MAG). TMAG was determined, height is 179,7±5,9 cm, and their sport age is 9,8±3,8 years. MAG was determined that height is 173,0±5,8 cm, and their sport age is 10±2,5 years respectively. In observation, they were applied 1 maximum test with girth, snatch, clean and jerk, full squat and deadlift. Before and after, training period measurement and test values compared via Paired T test. Before the training period when TMAG and MAG test values were compared on snatch, there was an important difference in 1 maximum test. However, after training period, there were differences among snatch, clean and jerk, squat and deadlift test values of TMAG. There were many important differences between first and last measurements of circumference in terms of calf and femur. According to our results, complementary maximal strength trainings are effective than maximal strength training
Anahtar Kelimeler: Halter, Maksimal Kuvvet, Tamamlayıcı Maksimal Kuvvet, Antrenman, Performans, Koparma, Silkme
Anahtar Kelimeler: Weightlifting, Maximal Strength, Complementary Maximal Strength, Training, Performance, Snatch, Clean and Jerk

Kaynakça

Kaan Nazım NAZİK,Fatih KILINÇ,Olcay SALİCİ,Hikmet ORHAN