Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 17 Sayfalar 218 - 236 2009-06-01
ULUSAL PROGRAM VE TÜRKİYE’DE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
Erhan ÖRSELLİ
15 261

Öz trenSosyal bilimler alanında en çok tartışılan konulardan biri hiç kuşkusuz düşünce özgürlüğü kavramıdır. Bunun da temel nedeni, toplumların gelişmişlik düzeylerinin düşünce özgürlüğünün güvence altına alınıp alınmaması sorusuyla doğrudan ilişkili olarak görülüp değerlendirilmesidir. Bu bağlamda, demokrasinin kurumsallaşmasının düşünce özgürlüğüne bağlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Türkiye açısından konuyu değerlendirilecek olursak, kavramın her açıdan önemli ve hatta kilit kavramlardan biri olduğunu söylemek olanaklıdır. Türkiye 1999’da Helsinki Zirvesinde aday ülke statüsünü elde ettikten sonra, Kopenhag siyasi kriterlerinin sağlanabilmesi için düşünce özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması ve düşünce özgürlüğü alanının genişletilmesi gündemdeki yerini almıştır. Yol haritası olarak nitelendirilebilecek Katılım Ortaklığı Belgesi ve buna koşut hazırlanan Ulusal Program ilan edildikten sonra 2001 yılında üyelik kriterlerinin sağlanabilmesi için düşünce özgürlüğünü de düzenleyen anayasanın bazı maddelerinde değişiklikler olmuş ve bir dizi uyum yasaları çıkarılmıştır. Bu çalışmada, 2001 yılında yapılan yasal düzenlemeler bağlamında, düşünce özgürlüğünün Türk hukuk sistemi içindeki yeri ve önemi ele alınacaktır.Certainly, the freedom of thought has been the most debatable subject in social sciences. The main reason of this is that the question of whether development level of society secures the freedom of thought or not has been evaluated directly. In this context, it s clearly stated that the institutionalizing democracy depends on the freedom of thought. For Turkey side, it is possible to say that this subject is an important in every aspect and even one of the key subjects. Having gained the membership status in Helsinki Summit of 1999, maintaining Copenhagen criteria’s and removing the barriers into the freedom of thought and expanding the context of freedom of thought have dominate the agenda in Turkey. After accession partnership document as a map of way for integration and announcement of National Program prepared for the condition of document, some amendments of constitution has been made for the regulation of freedom of thought in order to successes of membership criteria’s in 2001 and some adaptation laws have been issued. In this study, in context to legal regulation in 2001, the context and importance of freedom of thought in Turkish law system has been studied

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Erhan ÖRSELLİ