Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinde işgörenlerin örgütsel güven duyguları ile iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri üzerine bir alan araştırması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin örgütsel güven düzeyleri ile iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bu ilişkinin cinsiyet, yaş, kıdem yılı ve eğitim değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda da Ankara ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinden tesadüfî olarak seçilmiş 9 konaklama işletmesinde görev yapan işgörenler üzerinde örgüte duyulan güven, iş tatmini ile işten ayrılma niyetlerini belirlemeye yönelik bir anket uygulanmış ve 332 kişiden cevap alınmıştır. Toplanan veriler pearson korelâsyonu, “t”test ve Anova testleri kullanılarak analiz edilmişlerdir. Analiz sonuçlarına göre örgüte duyulan güven, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Ayrıca örgütsel güven duygusu, iş tatmin düzeyi ve işten ayrılma niyetinin cinsiyet açısından anlamlı olarak farklılaşmadığı fakat eğitim, yaş, kıdem yılı açısından anlamlı olarak farlılaştığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study is aim to determinate the relationship between organizational trust level, job satisfaction and quit intention of employees and also investigate the diversification of that relationship in term of gender, education, age and working year in accommodation operations . In this way, a questionnaire was applied to employees of four and five stars hotels, which were selected randomly in Ankara, to determinate their employees’ organizational trust, job satisfaction and quit intention. Total 332 employees responded questionnaires. The collected data were analyzed by using the pearson correlation, t test and Anova test. According to the results of the analyzing a significant correlation was found between organizational trust, job satisfaction and quit intention. A significant diversification was not found in term of gender, but found in term of age, education and working years.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :