Sayı : 48
DESTİNASYONLARIN PAZARLANMASINDA İMAJ VE MARKANIN ROLÜ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ
THE ROLE OF IMAGE AND BRAND IN DESTINATION MARKETING: NEVŞEHİR SAMPLE
Recep ÇİÇEK,Ali ILGAZ

15 6

Destinasyonların tüketiciler tarafından tercih edilmesinde rol oynayan pek çok faktör vardır. Bu faktörler tüketicilerin karar verme sürecini etkiler. Her destinasyon bir takım özelliklere sahiptir. Fakat bunların hepsi tüketiciler tarafından farklı şekillerde algılanır. Günümüzde turizm bölgeleri birbirleriyle rekabet içerisindedir ve avantaj sağlamanın yollarını aramaya başlamışlardır. Bu bölgeler olumlu imaj oluşturma ve markalaşma sayesinde önemli avantajlar elde eder. Destinasyonların pazarlamasında rekabetin temel amacı destinasyona daha fazla turist çekebilmektir. Destinasyonlar ne kadar olumlu imaja sahip olur ve markalaşırlarsa, o kadar çok turist orayı ziyaret etmek ister. Bu yüzden iyi bir imaja sahip olmak ve markalaşmak destinasyonlar için vazgeçilmez iki unsurdur. Bu çalışma Nevşehir ilinin algılanan imajı ile ilgilidir. Ayrıca algılanan imaj konusunda Nevşehir ilinin sahip olduğu özelliklere değinilmiştir.
There are many factors which act a part in the choice of destinations by consumers. These factors affect the decision-making process of the consumers. Each destination has several features. But all of them is perceived differently by consumers. Today a tourism region competes with each other and starts to search methods of advantage of providing. These regions get important advantages owing to creating good image and branding. Attracting more tourists is the fundamental aim of competition in destination marketing. The more destinations have good image and branding, the more tourists want to visit there. Therefore, having a good image and branding are indispensable two elements for destinations. This study is about perceived image of Nevşehir. Also it is touched upon the features which Nevşehir has in perceived image subject.
Anahtar Kelimeler: Destinasyon, Destinasyon İmajı, Destinasyon Markası, Nevşehir
Anahtar Kelimeler: Destination, Destination Image, Destination Brand, Nevşehir

Kaynakça

Recep ÇİÇEK,Ali ILGAZ