Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingilizce öğretmenlerinin mesleki gelişim sürecinin önünde algıladıkları başlıca engeller: malatya ili örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü1
Görüntülenme :
473
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın genel amacı, İngilizce öğretmenlerinin mesleki olarak kendilerini yenileme çabalarının önündeki engellerin neler olduğunu tanımlamak ve kategorize etmektir. Araştırma, durumu betimlemeye yönelik ve tarama modeline uygun olarak yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2008–2009 öğretim yılında Malatya ilindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında çalışan toplam 301 İngilizce öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama aracı araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS for Windows 15.0 paket programı kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis varyans analizi, ikili karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Yaş ve kıdem değerleri ile boyut puanları ilişkisinde Spearman korelâsyonu analizi yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi. 0.05 olarak alınmıştır. Analize tabi tutulan değişkenlerden yaş, kıdem, cinsiyet, öğretmenlerin mezun oldukları okul ve görev yaptıkları okul çeşitli boyutlarda mesleki gelişim açısından anlamlı farklar yaratmış olmasına rağmen, lisansüstü eğitim yapmış olma ve idari görev değişkenleri hiçbir boyutta anlamlı bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine and categorize the barriers perceived by English teachers against their professional development efforts. Survey model has been used and the scope of the research involves 301 English teachers working in Malatya province. The scale conducted to the teachers has been developed by the researcher and Kruskal Wallis and Mann Whitney U statistical tests were used in SPSS for Windows 15.0 to analyze the data (P<0.05). Among the variables, age, gender, seniority in the profession, the faculty that teachers graduated and types of the schools the teachers work were statistically significant in some dimensions of the professional development scale whereas administrative tasks and having a degree of MA and PhD were not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :