Sayı : 53
NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA
EFFECT OF CASH CONVERSION CYCLE ON THE FINANCIAL PERFORMANCE: A PRACTICE ON THE CORPORATE GOVERNANCE INDEX
Emre Esat TOPALOĞLU,Tuğba NUR

8 4

Çalışmada, 2010-2014 yılları arasında Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde devamlı olarak faaliyet gösteren 18 şirketin nakit dönüşüm sürelerinin finansal performanslarına olan etkisi, çoklu doğrusal regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Aktif karlılık ve özsermaye karlılığı finansal performans değişkenleri olarak çalışmanın bağımlı değişkenleri iken, nakit dönüşüm süresi ise bağımsız değişken olarak analize dâhil edilmiştir. Analizde kullanılan her iki bağımlı değişken için ayrı ayrı modeller oluşturulmuştur. Aktif karlılık esas alınarak oluşturulan modele sadece nakit dönüşüm süresi değişkeni istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki ile dâhil olurken, özsermaye karlılığı için oluşturulan modele sadece kontrol değişkenlerinden biri olan toplam varlıkların doğal logaritması dâhil olmuştur. Dolayısıyla, nakit dönüşüm süresi ile aktif karlılık arasında pozitif bir ilişki tespit edilirken, özsermaye karlılığı ile nakit dönüşüm süresi arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir.
The effect of cash conversion cycles of 18 companies operating continuously in the Istanbul Stock Exchange Corporate Governance Index between 2010-2014 on their financial performances was analysed by multiple linear regression method in the study. While return on assets and return on equity are dependent variables of the study as financial performance variables, cash conversion cycle was included in the study as an independent variable. Separate models were formed for both dependent variable used in the analysis. While only cash conversion cycle variable was included to the model formed on the basis of return on assets statistically significantly and within a positive relationship, the natural logarithm of total assets was included to the model formed for the return on equity only as one of the control variables. Therefore, while a positive relationship between cash conversion cycle and return on assets was observer, no relationship between the return on equity and cash conversion cycle was observed.
Anahtar Kelimeler: Nakit Dönüşüm Süresi, Finansal Performans, Aktif Karlılık, Özsermaye Karlılığı, Kurumsal Yönetim Endeksi
Anahtar Kelimeler: Cash Conversion Cycles, Financial Performance, Return on Assets, reTurn on Equity, Corporate Governance Index

Kaynakça

Emre Esat TOPALOĞLU,Tuğba NUR