Sayı : 45
KREDİ KARTI TEMERRÜDÜ İLE SOSYO-EKONOMİK ETKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA: ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ
AN APPLICATION REGARDING THE RELATIONSHIP BETWEEN CREDIT CARD DEFAULT AND SOCIOECONOMIC FACTORS: AN EXAMPLE FROM ESKISEHIR URBAN
Cumhur ŞAHİN

12 8

1990lı yıllardan beri Türkiyede, kredi kartı kullanıcıları dramatik bir biçimde artmıştır. Günümüzde aileler için kredi kartları temel finansman kaynağı haline gelmiştir. Kredi kartlarındaki artış doğal olarak, geri ödenememe riskini artırmaktadır. Bu nedenle 2000li yıllardan sonra geri ödenmeme ve kişisel iflaslar hızla artmış; bu ise, bankalar ve kredi kartı kullananlar için ciddi bir durum arz etmiştir. Bu çalışmanın amacı, sosyo-ekonomik faktörler açısından kredi kartı kullananların risk profilini belirlemektir. Bu çalışmada, kredi kartı temerrüdüne düşme ile gelir düzeyi, cinsiyet, meslekler, konut mülkiyeti, yaş grupları ve medeni durum gibi bazı sosyo-ekonomik faktörler arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bunun için Eskişehir kent merkezinde faaliyette bulunan ulusal ticari bankaların yetkilileriyle görüşülerek veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinden, kredi kartı temerrüdüne düşme ile cinsiyet arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılırken, kredi kartı temerrüdüne düşme ile meslek, konut mülkiyeti, yaş grupları ve medeni durum arasında ise bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.
Since the 1990s, credit card users in the Turkey have increased dramatically. Nowadays, credit cards have been becoming a fundamental financial sourse for households. An increase in credit cards naturally results as an increase default risk. So that, default and personal bankruptcy began to increase sharply after 2000; and this phenomenon has become a serious issue for banks and credit card users in Turkey. The objective of this study is to determine the risk profile of credit card users in terms of socio economic factors. In this study, we examined whether there is a relationship between default in credit cards and gender, occupations, household ownership, age and marital status. Data collection has been realized by interview with branch managers of national banks in Eskisehir city centre. Our findings indicated that while there is no relationship between default in credit cards and gender, statistically significant relationship has been found between default in credit cards and occupations, household ownership, age and marital status
Anahtar Kelimeler: Kredi Kartı Temerrüdü, Ödeme, Sosyo-Ekonomik Faktörler, Eskişehir, Bankalar
Anahtar Kelimeler: Default In Credit Cards, Payment, Socio Economic Factors, Eskisehir, Banks

Kaynakça

Cumhur ŞAHİN