Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu müdürlerinin yeterlikleri ile öğrenme stillerine ilişkin bir araştırma (tokat ili örneği)

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Çamağzı İlköğretim Okulu2
Görüntülenme :
575
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, ilkögretim okullarında görev yapan müdürlerin ögrenme stillerini, yeterlik düzeylerini belirlemek, ögrenme stilleri ile yeterlikleri arasında iliski olup olmadıgını ortaya çıkarmak ve arastırma bulgularına dayalı olarak önerilerde bulunmaktır. Arastırmanın çalısma evreni, Tokat merkez ve baglı ilçelerinde ilkögretimde görev yapan 224 ilkögretim okulu müdürü, 620 müdür yardımcısı, 2700 ögretmen ve 46 ilkögretim müfettisinden olusmaktadır. Tokat ilinde görev yapan tüm ilkögretim okulu müdürleri ve ilkögretim müfettisleri evreninin tamamı üzerinde çalısılmıs, müdür yardımcıları ve ögretmenler için örneklem alınmıstır. Veri toplama aracı olarak arastırmacı tarafından gelistirilen “İlkögretim Okulu Müdürleri Yeterlik Anketi” ve Kolb tarafından gelistirilen ve güvenligi sınanmıs, daha sonra Askar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak güvenirlik çalısması yapılan “Kolb Ögrenme Stilleri Envanteri” kullanılmıstır. Arastırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde, yüzde dagılımları ve ortalamalar hesaplanmıs ve karsılastırmalarda tek yönlü varyans analizinden (F-testi), Kruskall Wallis, Man Whitney U testinden yararlanılmıstır. Ögrenme stilleri ile yeterlik arasındaki iliski için korelasyona bakılmıstır. Anlamlılık düzeyi olarak .05 dikkate alınmıstır. İlkögretim okulu müdürlerinin yeterliklerinin bazıları ile ögrenme stilleri arasında pozitif veya negatif düsük iliski görülmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine the learning styles and adequacy level of principals who work in primary schools and make suggestions based on the findings of the research. The study involves 224 principals, 620 deputy principals, 2700 teachers and 46 primary supervisors who work in Tokat or in its counties. All data referring to principals and supervisors have been worked on and examples are given for deputy principals and teachers. “Principal Adequacy Questionnaire” developed by the researcher and “Kolb Learning Style Inventory” whose reliability was tested by Kolb and which was translated into Turkish by Askar and Akkoyunlu (1993) were used as a means of data collecting. All collected data was analyzed and evaluated by considering percentage distributions and averages and in comparisons one way variance (F-test), Kruskall Wallis, Man Whitney U were used. The correlation was used for the relation between the learning styles and adequacy .05 was considered as the level of meaningfulness. Positive or negative low relation is found between some of the adequacy of primary school principals and the learning styles.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :