Sayı : 53
KÜLTÜR TURİZMİNE KATILAN YERLİ TURİSTLERİN KAPADOKYA ALGISININ TEKRAR ZİYARET ETME VE TAVSİYE ETME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF DOMESTIC CULTURAL TOURISTS’ PERCEPTIONS TOWARDS CAPPADOCIA ON REVISIT INTENTION AND BEHAVIOUR ADVICE
S. Banu YILDIZ,Sultan N. KILIÇ

8 3

Bu çalışma kültür turizmine katılan yerli turistlerin Kapadokya algısının tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme davranışı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada anket tekniği kullanılmış ve 414 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında frekans dağılımı, faktör analizi, t-testi, ANOVA, Kruskal Wallis ve regresyon analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda ziyaretçilerin Kapadokya algısının, rehberlik hizmetleri, turistik çekim, fiyat, konaklama hizmetleri, altyapı, tekrar ziyaret etme ve tavsiye davranışı boyutlarından oluştuğu görülmektedir. Araştırma sonucunda yerli turistlerin Kapadokya algılarının olumlu düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, otel türü, Kapadokyaya geliş amacı, geliş sıklığı, seyahat organizasyon şekli ve kalış süresi değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sonuç olarak yerli turistlerin Kapadokyayı tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme davranışını etkileyen en önemli etkenlerin rehberlik hizmetleri, turistik çekim ve altyapı boyutları olduğu tespit edilmiştir.
The aim of this study is to determine the effect of domestic cultural tourists perceptions towards Cappadocia on revisit intention and behaviour advice. For this purpose, the survey technique was utilized and 414 questionnaires were evaluated. Data obtained were evaluated through the frequency analysis in SPSS, factor analysis, t- test, ANOVA, Kruskal-Wallis and regression analysis. According to the results of factor analysis, it was seen that visitors perceptions of Cappadocia consisted of guidance services, touristic attraction, price, accommodation services, infrastructure, and revisit as well advice behaviour. As a result of the study, it was found out that domestic tourists perceptions toward Cappadocia was highly positive. Moreover, significant differences were statistically found in terms of gender, marital status, age, hotel type, and the purpose of visit to Cappadocia, the frequency of visits, the type of travel organization, and the length of stay. In conclusion, the most critical factors affecting domestic tourists intention of revisit to Cappadocia and advice behaviour were found as the dimensions of guidance services, touristic attraction, and infrastructure.
Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Tekrar Ziyaret Etme, Tavsiye Etme Davranışı, Yerli turist, Kapadokya Algısı
Anahtar Kelimeler: Culture Tourism, Revisit Intention, Advice Behaviour, Domestic Tourists, Perception towards Cappadocia

Kaynakça

S. Banu YILDIZ,Sultan N. KILIÇ