Sayı : 42
TÜKETİCİLERİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLERE YÖNELİK SATINALMA NİYETLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
A STUDY ON ASSIGNING THE PURCHASE PURPOSES OF THE CONSUMERS FOR THE GENETICALLY MODIFIED PRODUCTS: AN APPLICATION ON THE ACADEMICIANS
Alpaslan YÜCE,Zeynep YÜCE

10 6

Bu araştırma, tüketicilerin, genetiği değiştirilmiş ürünleri (GDÜ) satınalma niyetleri ile GDÜlere yönelik sağlık endişesi, değer algısı, gıda güvenilirliği ve dini yönden uygunluk arasındaki ilişkileri ele almaktadır. İki bölümden oluşan araştırmanın ilk bölümünde ilgi¬li literatüre değinilmiş ve ilgili kavramlar açıklanmıştır. İkinci bölümde araştır¬ma modeli ve hipotezler analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre GDÜlere yönelik satınalma niyeti ile sağlık endişesi, değer algısı, gıda güvenilirliği ve dini yönden uygunluk arasında anlamlı bir ilişki olduğu orta¬ya konulmuştur. Araştırma bağlamında cinsiyete göre GDÜlere yönelik sağlık endişesi ve gıda güvenilirliği boyutlarında ve satınalma niyetinde erkeklerin lehine anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Katılımcıların yaşlarına göre ise GDÜlere yönelik gıda güvenilirliği boyutunda ve satın alma niyetinde anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.
This study aims to handle with the relations between the purchase purposes of the consumers for the genetically modified products (GMP) and their health anxiety to GMP, their perceived value, reliability for the food as well as from the aspect of religion. Of the two parts of the study, there are references to the relevant literature and the relevant terms in the first part. In the second part, the research model and hypotheses are analyzed. According to the results of the research, there is a meaningful relation between the purchase purposes for GMP and healthy anxiety, perceived value, reliability for the food, and the aspect of religion. In terms of the research, there has been a difference in favor of the males in relation to the purchase purpose and to the dimension of food reliability and healthy anxiety for GMP according to the gender. There has been a positive relation between the purchase purpose and in the dimension of food reliability for GMP according to the ages of the participants.
Anahtar Kelimeler: Genetiği Değiştirilmiş Organizma, Genetiği Değiştirilmiş Ürün, Satınalma Niyeti
Anahtar Kelimeler: Genetically Modified Organism, Genetically Modified Product

Kaynakça

Alpaslan YÜCE,Zeynep YÜCE